utorok 19. októbra 2021

Radíme: Zákazníkom Slovakia Energy

Dodávky energií na Slovensku bude počas nasledujúcich troch mesiacov po ukončení činnosti Slovakia Energy zaisťovať tzv. dodávateľ poslednej inštancie (DPI) – toto právo vzniká každému zákazníkovi priamo zo zákona: pre zemný plyn je to Slovenský plynárenský priemysel a pre  elektrickú energiu Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika, a to podľa územia odberného miesta.

DPI má povinnosť dodávať plyn či elektrinu v dohodnutom rozsahu, než si zvolíte nového dodávateľa, najviac však počas nasledujúcich troch mesiacov od ukončenia činnosti Slovakia Energy. Ak do troch mesiacov neuzatvoríte dodávkovú zmluvu s novým dodávateľom, dochádza v prípade elektriny ku konkludentnému uzatvoreniu dodávkovej zmluvy s DPI, a to podľa jeho obchodných podmienok. Pri zemnom plyne sa však v prípade neuzatvorenia novej dodávkovej zmluvy do troch mesiacov zákazník môže ocitnúť v režime neoprávneného odberu. Konečné vyúčtovanie sľubuje SLOVAKIA ENERGY vystaviť najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Môžete zaslať samoodpočet k dátumu ukončenia zmluvy, ktorý oznamujete aj novému dodávateľovi alebo DPI, ideálne formou fotografie elektromeru alebo plynomeru. Nový dodávateľ určí spotrebu vo vašom odbernom mieste na základe odpočtu alebo odhadom (typový diagram odberu). 

Ak ste platbu za elektrinu na mesiac október 2021 neuhradili do 8.10.2021 a za plyn do 9. 10.2021, podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ich už Slovakia Energy dodatočne uhrádzať nemusíte. A ak uhradené preddavkové platby spoločnosť nestihne zaúčtovať vo vyúčtovacej faktúre, budú Vám následne vrátené späť. Platby, ktoré sa týkajú dodávky elektriny od 9.10.2021 a dodávky plynu od 10.10.2021 Vám oznámi nový dodávateľ. Vzhľadom na vzniknutú situáciu a prebiehajúce rokovania úradu a dodávateľov DPI o zjednotení podmienok aplikácie ceny DPI, môže dodávateľ zasielať odberateľom rozpis platieb s miernym časovým posunom voči termínu začiatku DPI. Avšak dodávka elektriny alebo plynu nebude prerušená.

V prípade, že by vám dodávka elektriny alebo plynu bola prerušená, kontaktujte úrad na spotrebitel@urso.gov.sk a nezabudnite uviesť číslo zmluvy, druh dodávanej komodity, číslo odberného miesta, adresu odberného miesta a EIC alebo POD kód, aby bolo možné Vaše odberné miesto identifikovať.