utorok 19. októbra 2021

EU: Za ekologickejšiu Arktídu

Európska únia zriadi v Grónsku úrad Európskej komisie, ktorý zviditeľní otázky týkajúce sa Arktídy vo vonkajších vzťahoch EÚ. Finančné prostriedky EÚ budú určené aj na podporu zelenej transformácie v Arktíde v prospech jej obyvateľov.V súvislosti s konferenciou OSN o zmene klímy (COP26) a v záujme podpory celosvetových opatrení v oblasti klímy v oznámení vyzýva, aby ropa, uhlie a plyn zostali nevyťažené v jej podzemí.

Zmena klímy je najväčšou hrozbou, ktorej Arktída čelí. Dosiahla bezprecedentný krízový bod. EÚ je pripravená v plnej miere sa ujať svojej úlohy a prevziať celosvetovú zodpovednosť. Preto si ešte pred konferenciou OSN COP26 o zmene klímy stanovila ambíciu stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou a znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 %, ako sa stanovuje v novom európskom klimatickom predpise a v balíku návrhov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody. 

Otepľovanie Arktídy má obrovský vplyv na zvyšok sveta a vyžaduje si, aby sa v oblasti klímy prijali naliehavé opatrenia. Ústredným prvkom angažovanosti EÚ v Arktíde bude Európska zelená dohoda so súborom legislatívnych návrhov a spolu s novým prístupom EÚ k udržateľnému modrému hospodárstvu, ktorý je založený na vede, inováciách a regionálnych investíciách. EÚ bude ďalej zvyšovať svoju angažovanosť v Arktíde a snažiť sa o dosiahnutie týchto kľúčových cieľov:
  • prispievať k mierovému a konštruktívnemu dialógu a medzinárodnej spolupráci s cieľom zachovať bezpečnosť a stabilitu Arktídy tým, že bude nastoľovať problematiku Arktídy v dialógu s vonkajšími partnermi, zintenzívni regionálnu spoluprácu a bude sledovať a predvídať vznikajúce bezpečnostné výzvy;
  • prijať rázne opatrenia na riešenie ekologických, sociálnych, hospodárskych a politických dôsledkov zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia. Zvýšiť odolnosť Arktídy prostredníctvom právnych predpisov v oblasti životného prostredia, zosúladených opatrení namierených proti tzv. čiernemu uhlíku a roztápaniu permafrostu a presadzovaním, aby ropa, uhlie a plyn zostali nevyťažené v podzemí, a to aj v arktických regiónoch;
  • podporovať komplexný, inkluzívny a udržateľný rozvoj arktických regiónov v prospech ich súčasných obyvateľov a budúcich generácií s osobitným dôrazom na potreby pôvodného obyvateľstva, žien a mladých ľudí a investovať do pracovných miest orientovaných na budúcnosť, a to aj v modrom hospodárstve.