štvrtok 21. októbra 2021

EU: Z farmy na stôl

Reforma potravinových systémov Európskej únie by mala priniesť zdravšie potraviny, znížiť environmentálnu stopu poľnohospodárstva a zaistiť potravinovú bezpečnosť a spravodlivú odmenu pre farmárov. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci privítali stratégiu Z farmy na stôl a zdôraznili, že na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody vrátane cieľov v oblasti klímy, biodiverzity, nulového znečistenia a verejného zdravia je dôležitá produkcia udržateľných a zdravých potravín.

Parlament poukázal na potrebu posilniť udržateľnosť vo všetkých častiach potravinového dodávateľského reťazca a zopakoval, že v tomto úsilí zohráva úlohu každý občan – od farmára až po spotrebiteľa. Poslanci žiadajú, aby Európska komisia zintenzívnila úsilie o posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, a to aj úpravou pravidiel hospodárskej súťaže. Cieľom tohto opatrenia je zaistiť farmárom spravodlivý podiel na zisku z udržateľne vyrábaných potravín.

Poslanci navyše v jednotlivých oblastiach presadzujú:
Zdravšie potraviny:
 • vedecky podložené odporúčania EÚ týkajúce sa zdravého stravovania - vrátane povinného označenia výživovej hodnoty na prednej strane balenia;
 • potrebu riešiť nadmernú konzumáciu mäsa a vysoko spracovaných potravín s veľkým obsahom soli, cukru a tuku, a to aj stanovením maximálnych prípustných úrovní ich príjmu.
Pesticídy a ochrana opeľovačov:
 • zlepšenie procesu schvaľovania pesticídov a dôslednejšie monitorovanie ich uplatňovania v záujme ochrany opeľovačov a biodiverzity;
 • záväzné ciele v oblasti znižovania používania pesticídov - členské štáty by mali tieto ciele realizovať prostredníctvom svojich strategických plánov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Emisie skleníkových plynov (GHG):
 • reguláciu a stanovenie ambicióznych cieľov zníženia emisií z poľnohospodárstva a s ním súvisiaceho využívania pôdy, ktorých súčasťou by mali byť aj prísne kritériá na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na báze biomasy, a to v rámci balíka predpisov „Fit for 55“ na splnenie klimatických cieľov EÚ do roku 2030
 • potrebu obnoviť a posilniť prirodzený záchyt uhlíka.
Dobré životné podmienky zvierat:
 • spoločné, vedecky podložené ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat v záujme rozsiahlejšej harmonizácie na úrovni celej EÚ;
 • posúdenie súčasných právnych predpisov EÚ s cieľom zistiť, či sú potrebné zmeny;
 • postupné ukončenie používania klietok v živočíšnej výrobe v EÚ;
 • povolenie dovozu živočíšnych produktov z krajín mimo EÚ len pod podmienkou, že spĺňajú normy EÚ.
Ekologické poľnohospodárstvo:
 • zväčšenie plochy ekologicky obhospodarovanej pôdy v EÚ do roku 2030;
 • podporu dopytu prostredníctvom iniciatív v oblasti propagácie, verejného obstarávania a zdaňovania.