piatok 22. októbra 2021

SR: Máme autá v lepšom stave ako Nemci či Fíni?

Cez stanice technickej kontroly (STK) na Slovensku neprejde v priemere 13 zo 100 preverovaných áut. Ešte v roku 2018, kým neboli STK pod prísnym dohľadom, prechádzali technickou kontrolou takmer všetky preverované autá s výnimkou približne šiestich percent. Na porovnanie v štátoch EÚ s efektívnejším dohľadom to bolo 20 až 27 percent. 

Štatistiky vychádzajúce z preverovania vozidiel kontrolami STK v minulosti boli v príkrom rozpore s tým, čo uvádzali naši západní susedia. Slovensko je krajina šikovných ľudí a neobmedzených možností, a tak v roku 2013 nepomohlo ani zavedenie prvotného kamerového systému, ktorý mal dohliadať na prácu technikov na STK. Zásadná zmena však prišla pred dvoma rokmi, kedy popri štátnych kontrolných orgánoch rozšírila svoju činnosť aj spoločnosť TESTEK. Odborný dozor nad stanicami STK získal väčšie kapacitné možnosti aj vyššiu kvalitatívnu úroveň. TESTEK je v súčasnosti akousi predĺženou rukou štátu a jeho primárnou úlohou je dozerať na činnosť STK a ich technikov tak, aby zabezpečili ich efektívnu kontrolu a aby nedochádzalo k masívnym podvodom pri výkone technických kontrol. Posledné dva roky zhromažďuje komplexné údaje za všetky stanice technickej kontroly na celom Slovensku a podrobuje ich kontrole. 

Z hľadiska nášho regiónu je bežné, že len 5 % áut do troch rokov má nejaký vážny technický problém. Keď sa však pozrieme na kategóriu vozidiel vo veku 9 a viac rokov – pričom priemerný vek osobného vozidla v SR je 13,9 roka – tam už je situácia oveľa horšia. Vážne a menej vážne chyby má až 68 % vozidiel, prakticky teda prejde cez STK bez problémov ani nie tretina áut. Pri týchto údajoch je pochopiteľné, že tlak na technikov STK sa stupňuje a vznikajú aj príležitosti na nekalé konanie. No zdravie je len jedno a nik nechce byť zrazený autom, ktorému napríklad zlyhali brzdy. Preto je kontrola vozového parku štandardom v celej západnej Európe. Odstrašujúcim príkladom môže byť situácia z Ruska, kde zašla korupcia na STK tak ďaleko, že tamojší odborníci ju navrhujú úplne zrušiť, pretože kontrolami prešlo takmer každé vozidlo a zdôrazňujú, že technická kontrola nemá nič spoločné s bezpečnosťou na cestách. Našťastie si aj u nás začíname uvedomovať dôležitosť udržiavania svojho vozidla v spôsobilom technickom stave. Napríklad zlyhanie alebo nerovnomerný účinok bŕzd môže mať fatálne následky na životoch a zdraví účastníkov cestnej premávky. Pritom špeciálne zariadenie na meranie účinku má len časť servisov na Slovensku, a tak na chybu prídu motoristi často až pri kontrole STK.