piatok 22. októbra 2021

EU: Správa hospodárskych záležitostí

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí zmenené okolnosti správy hospodárskych záležitostí po kríze spôsobenej COVID-19 a ktorým obnovuje verejnú diskusiu o preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ. 

Obnovená diskusia bude vychádzať z názoru komisie na účinnosť rámca hospodárskeho dohľadu predloženého vo februári 2020 ako aj z poznatkov získaných z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 opísané v  oznámení. Je nevyhnutné disponovať takým rámcom, ktorý bude schopný plne podporiť členské štáty pri náprave hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19 a pri reagovaní na najnaliehavejšie výzvy EÚ. Komisia zváži všetky názory vyjadrené počas tejto verejnej diskusie. V prvom štvrťroku 2022 poskytne usmernenia týkajúce sa fiškálnej politiky v nadchádzajúcom období s cieľom uľahčiť koordináciu fiškálnych politík a prípravu programov stability a konvergenčných programov členských štátov. Tieto usmernenia budú odrážať globálnu hospodársku situáciu a osobitnú situáciu každého členského štátu, pričom sa v nich zohľadní diskusia o rámci správy hospodárskych záležitostí. Komisia poskytne usmernenia týkajúce sa možných zmien rámca správy hospodárskych záležitostí s cieľom dosiahnuť široký konsenzus o ďalšom postupe v dostatočnom predstihu do roku 2023.

Vo verejnej diskusii o preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí sa budú musieť zohľadniť a riešiť otázky, ktoré boli identifikované v oznámení z roku 2020. Patrí sem aj spôsob, akým môžeme zabezpečiť udržateľné verejné financie, predchádzať makroekonomickým nerovnováham a naprávať ich, resp. ako môžeme zjednodušiť existujúce pravidlá a zlepšiť ich transparentnosť, ako aj ich presadzovanie a zodpovednosť za ich presadzovanie. Okrem toho by sa pri preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ mali zohľadniť nové výzvy, na ktoré poukázala kríza spôsobená ochorením COVID-19. Mohli by sa tiež vyvodiť užitočné ponaučenia z úspešnej reakcie na pandémiu prostredníctvom politík EÚ, najmä z riadenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa zapojili do diskusie a poskytli svoje názory na doterajšie fungovanie rámca správy hospodárskych záležitostí a na možné riešenia na zvýšenie jeho účinnosti. Medzi tieto zainteresované strany patria ostatné európske inštitúcie, vnútroštátne orgány, sociálni partneri a akademická obec. Diskusia sa uskutoční vo forme rôznych fór vrátane špecializovaných stretnutí, seminárov a on-line prieskumu, ktorý sa obnovil. Občania, organizácie a verejné orgány sa vyzývajú, aby predložili svoje príspevky do 31. decembra 2021.