štvrtok 18. novembra 2021

EU: 139 miliónov eur pre mladých

Nová výzva Európskej komisie umožňuje v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2022 po prvý raz zapojiť sa aj do operácií humanitárnej pomoci a rozvíjať solidaritu medzi organizáciami a dobrovoľníkmi nielen v krajinách Európskej únie. Nová zložka medzinárodných projektov sa nazýva Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc.

V rámci výzvy sa sprístupňuje takmer 139 miliónov eur, ktoré majú počas Európskeho roka mládeže 2022 prispieť k vytvoreniu ďalších možností pre mladých ľudí. Financovať sa bude dobrovoľníctvo, projekty v oblasti solidarity pod vedením mladých ľudí, tímy v prioritných oblastiach so zameraním na podporu zdravého životného štýlu a zachovanie kultúrneho dedičstva, ako aj Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. Celkový rozpočet programu Európskeho zboru solidarity na obdobie rokov 2021 – 2027 predstavuje 1 miliardu eur. Za toto sedemročné obdobie umožní tento program EÚ minimálne 270.000 mladým ľuďom zapojiť sa do činností v oblasti solidarity. Činnosti v oblasti solidarity zamerané na spoločenské výzvy sú určené pre mládež vo veku 18 až 30 rokov a do činností medzinárodnej humanitárnej pomoci sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 18 až 35 rokov.

Európsky zbor solidarity podporuje politické priority EÚ a zapája organizácie a mladých ľudí do projektov v týchto oblastiach. Náplňou programu je:
  • podporovať inkluzívnosť a rozmanitosť s cieľom poskytnúť všetkým mladým ľuďom rovnaký prístup k príležitostiam Európskeho zboru solidarity,
  • podporovať projekty a činnosti zamerané na ochranu, zachovanie a zlepšenie prírodných biotopov a životného prostredia, zvyšovať informovanosť o environmentálnej udržateľnosti a umožniť zmeny v správaní,
  • prispievať k digitálnej transformácii podporou projektov a činností zameraných na posilnenie digitálnych zručností, rozvoj digitálnej gramotnosti i chápania rizík a príležitostí, ktoré prinášajú digitálne technológie,
  • zapájať mladých ľudí a posilňovať ich postavenie, aby boli v spoločnosti aktívni a stali sa skutočnými tvorcami zmien.
Mladí ľudia, ktorí majú záujem zapojiť sa do činností Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity, kde môžu vyhľadávať organizácie realizujúce jednotlivé projekty. Skupiny mladých ľudí zaregistrované na portáli Európskeho zboru solidarity môžu takisto požiadať o financovanie projektov v oblasti solidarity, ktoré riadia. O financovanie činností v rámci Európskeho zboru solidarity môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt. Takéto organizácie musia získať značku kvality preukazujúcu, že dokážu vykonávať vysokokvalitné činnosti v oblasti solidarity v súlade so zásadami, s cieľmi a požiadavkami programu. Žiadosť môžu podať prostredníctvom národných agentúr Európskeho zboru solidarity, ktoré sídlia vo všetkých členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu, alebo v prípade centralizovaných akcií prostredníctvom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Výzva na predkladanie návrhov súvisiacich s projektmi v oblasti dobrovoľníctva a solidarity je otvorená do 23. februára, pokiaľ ide o projekty, ktoré sa budú realizovať v tom istom roku, a do 4. októbra v prípade projektov prebiehajúcich v nasledujúcom roku.