pondelok 15. novembra 2021

EU: Problematický odpad

Európska komisia podniká právne kroky proti Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Grécku a Slovensku, pretože nespĺňajú právne predpisy Európskej únie o odpade: rámcovú smernicu o odpade a smernicu o skládkach odpadov. Nalieha, aby zabezpečili primerané spracovanie odpadu. V prípade Rumunska takisto rozhodla o podaní nového návrhu na Súdny dvor Európskej únie v ďalšej veci z dôvodu nedodržania smernice o skládkach odpadov.

Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Grécko a Slovensko neuplatňujú smernicu o skládkach odpadov správne, a preto nie je zaručené, že ich občania a podniky môžu naplno využívať všetky jej ustanovenia. Dôsledkom môže byť:
· vyššie riziko pre zdravie občanov, predovšetkým v súvislosti s astmou, vrodenými anomáliami a nízkou pôrodnou hmotnosťou dojčiat,
· viac znečistené životné prostredie, predovšetkým povrchová voda, podzemná voda, pôda a ovzdušie. Ako príklad poslúži organický odpad, ktorý tvorí veľkú časť komunálneho odpadu a pri jeho rozkladaní vznikajú škodlivé plyny (CO2 a metán),
· okrem toho skládkovanie recyklovateľného odpadu znamená, že európske hospodárstvo zbytočne stráca potrebné materiály.
V prípadoch, kedy skládkovaniu nemožno zabrániť, sú členské štáty povinné prijať opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa na skládky dostával len primerane spracovaný odpad. Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 15. októbra 2014 navyše rozhodol, že odpad pred skládkovaním nemožno spracúvať ľubovoľným spôsobom, ale najvhodnejším, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Štúdie a vyšetrovania, ktoré otvorila komisia, odhalili, že viaceré skládky odpadov v týchto piatich členských štátoch vykazujú nedostatky z hľadiska tejto požiadavky.

Komisia Bulharsku, Grécku, Chorvátsku, Rumunsku a Slovensku zaslala formálnu výzvu, aby správne uplatňovali smernicu o skládkach a smernicu o odpade. V Bulharsku štúdie odhalili nedostatky vo všetkých navštívených lokalitách. Na 52 skládkach neprebieha spracovanie odpadu spôsobom, ktorý by zahŕňal výber primeraných tokov odpadu. V Chorvátsku sa zistili nedostatky vo všetkých lokalitách, ako aj skutočnosť, že komunálny odpad sa skládkuje bez toho, aby prešiel spracovaním. V Grécku sa zistil nedostatok primeraných zariadení na spracovanie odpadov, ako aj nedostatočné triedenie odpadu. V Rumunsku štúdie odhalili nedostatky vo všetkých lokalitách, ako aj skutočnosť, že väčšina odpadu sa na skládky dostáva bez akéhokoľvek spracovania. Aj na Slovensku sa nedostatky zistili vo všetkých navštívených lokalitách. Na 111 slovenských skládkach sa odpad ukladá bez náležitého spracovania, pretože neexistuje dostatok zariadení na roztriedenie rozličných typov odpadu.