streda 17. novembra 2021

EU: Rozpočet na rok 2022

Európsky parlament a Rada Európskej únie dospeli na návrh Európskej komisie k neformálnej politickej dohode o rozpočte Európskej únie na rok 2022, druhej v rámci viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 169,5 miliardy EUR a platieb vo výške 170,6 miliardy EUR.

Po prijatí by rozpočet EÚ umožnil zmobilizovať značné finančné prostriedky na pokračovanie reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu a jej dôsledky; naštartovať udržateľnú obnovu a chrániť a vytvárať pracovné miesta. Spustilo by to ďalšie investície do ekologickejšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy a zároveň by chránilo tých najzraniteľnejších vo svojom susedstve a na celom svete:
  • 49,7 miliardy EUR v záväzkoch na podporu obnovy zvýšením investícií do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;
  • 53,1 miliardy EUR na spoločnú poľnohospodársku politiku a 971,9 milióna EUR na Európsky fond pre námorníctvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj na posilnenie odolnosti agropotravinárskeho sektora a sektora rybného hospodárstva a na poskytnutie potrebného priestoru pre krízový manažment;
  • 12,2 miliardy EUR pre Horizont Európa na podporu výskumu EÚ v oblastiach ako zdravie, digitalizácia, priemysel, vesmír, klíma, energetika a mobilita; a 613,5 milióna EUR na program jednotného trhu na podporu konkurencieschopnosti a MSP vrátane odvetvia cestovného ruchu;
  • 839,7 milióna EUR na program EU4Health na podporu únie zdravia EÚ a na poskytovanie komplexnej reakcie na zdravotné potreby európskych občanov;
  • 1,2 miliardy EUR v rámci Fondu spravodlivého prechodu na zabezpečenie prechodu na klimatickú neutralitu a 755,5 milióna EUR v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy;
  • 2,8 miliardy EUR na Nástroj na prepájanie Európy na modernú, vysokovýkonnú dopravnú infraštruktúru na uľahčenie cezhraničných spojení;
  • 3,4 miliardy EUR pre Erasmus+ na investície do mladých ľudí, ako aj 406 miliónov EUR pre kultúrne a kreatívne sektory prostredníctvom programu Kreatívna Európa;
  • 1,1 miliardy EUR pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu a 809,3 milióna EUR pre Fond pre integrované riadenie hraníc na zintenzívnenie spolupráce v oblasti riadenia vonkajších hraníc vrátane 25 miliónov EUR na ochranu hraníc s Bieloruskom, ako aj na migračnú a azylovú politiku , ktorá zahŕňa aj dodatočné financovanie prísľubov presídľovania;
  • 227,1 milióna EUR pre Fond pre vnútornú bezpečnosť a 945,7 milióna EUR pre Európsky obranný fond na podporu európskej strategickej autonómie a bezpečnosti;
  • 15,2 miliardy eur na podporu našich susedov a medzinárodného rozvoja a spolupráce. Dohoda zahŕňa cielené navýšenie pre Nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa (190 miliónov EUR), so zameraním na Afganistan a Sýriu, ako aj pre program humanitárnej pomoci (211 miliónov EUR) na riešenie krízových situácií glóbus.