piatok 19. novembra 2021

EU: Nové ekologické pravidlá

Európska komisia navrhuje nové pravidlá na obmedzenie odlesňovania riadeného EÚ aj nové pravidlá na uľahčenie prepravy odpadu v rámci EÚ s cieľom podporiť obehové hospodárstvo a riešiť problémy týkajúce sa vývozu nezákonného odpadu a odpadu do tretích krajín. Predstavuje tiež novú stratégiu pre pôdu, aby sa všetky európske pôdy do roku 2050 obnovili, aby boli odolné a primerane chránené.

Len od roku 1990 do roku 2020 svet prišiel o 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako Európska únia. Navrhované nové pravidlá by zaručili, že výrobky, ktoré občania EÚ kupujú, používajú a konzumujú na trhu EÚ, neprispievajú ku globálnemu odlesňovaniu a degradácii lesov. Hlavnou hnacou silou týchto procesov je poľnohospodárska expanzia spojená s komoditami sója, hovädzie mäso, palmový olej, drevo, kakao a káva a niektoré z nich odvodené produkty. Nariadením sa stanovujú povinné pravidlá povinnej starostlivosti pre spoločnosti, ktoré chcú umiestniť tieto komodity na trh EÚ s cieľom zabezpečiť, aby na trh EÚ boli povolené len výrobky bez odlesňovania. Komisia použije systém benchmarkingu na hodnotenie krajín a ich úrovne rizika odlesňovania a degradácie lesov spôsobenej komoditami v rozsahu pôsobnosti nariadenia. Komisia zintenzívni dialóg s ďalšími veľkými spotrebiteľskými krajinami a multilaterálne sa zapojí do spoločného úsilia. Očakáva sa, že nové pravidlá podporia spotrebu produktov „bez odlesňovania“ a znížia vplyv EÚ na globálne odlesňovanie a degradáciu lesov, čím sa znížia emisie skleníkových plynov a strata biodiverzity. Napokon, boj proti odlesňovaniu a degradácii lesov bude mať pozitívny vplyv na miestne komunity vrátane najzraniteľnejších ľudí, ako sú domorodé obyvateľstvo, ktoré sa vo veľkej miere spolieha na lesné ekosystémy.

Komisia ďalej navrhuje prísnejšie pravidlá pre vývoz odpadu, efektívnejší systém obehu odpadu ako zdroja a rozhodné opatrenia proti obchodovaniu s odpadom. Vývoz odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude obmedzený a povolený len vtedy, ak budú tretie krajiny ochotné prijať určitý odpad a budú schopné s ním nakladať udržateľným spôsobom. Preprava odpadu do krajín OECD bude monitorovaná a môže byť pozastavená, ak spôsobí vážne environmentálne problémy v krajine určenia. Podľa návrhu by všetky spoločnosti EÚ, ktoré vyvážajú odpad mimo EÚ, mali zabezpečiť, aby zariadenia prijímajúce ich odpad podliehali nezávislému auditu, ktorý preukazuje, že s týmto odpadom nakladajú environmentálne vhodným spôsobom. V rámci EÚ navrhuje značne zjednodušiť zavedené postupy, čím sa uľahčí opätovný vstup odpadu do obehového hospodárstva bez zníženia potrebnej úrovne kontroly. Pomáha to znižovať závislosť EÚ od primárnych surovín a podporuje inovácie a dekarbonizáciu priemyslu EÚ s cieľom splniť klimatické ciele EÚ. Nové pravidlá prinášajú aj prepravu odpadu do digitálnej éry zavedením elektronickej výmeny dokumentácie. Nariadenie o preprave odpadu ďalej posilňuje opatrenia proti obchodovaniu s odpadom, jednej z najzávažnejších foriem environmentálnej trestnej činnosti, keďže nezákonná preprava potenciálne predstavuje až 30 % prepravy odpadu v hodnote 9,5 miliardy EUR ročne. Zlepšenie efektívnosti a účinnosti režimu presadzovania práva zahŕňa zriadenie skupiny EÚ na presadzovanie prepravy odpadu, splnomocnenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF na podporu nadnárodných vyšetrovaní členských štátov EÚ v oblasti obchodovania s odpadom a poskytnutie prísnejších pravidiel týkajúcich sa administratívnych sankcií.

Napokon nova stratégia EÚ pre pôdu je dôležitý výsledok Európskej zelenej dohody a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 na riešenie krízy v oblasti klímy a biodiverzity. Zdravá pôda je základom pre 95 % potravín, ktoré jeme, je hostiteľom viac než 25 % biodiverzity na svete a je najväčším pozemským zdrojom uhlíka na planéte. Napriek tomu 70 % pôdy v EÚ nie je v dobrom stave. Stratégia stanovuje rámec s konkrétnymi opatreniami na ochranu, obnovu a trvalo udržateľné využívanie pôdy a navrhuje súbor dobrovoľných a právne záväzných opatrení. Cieľom je zvýšiť pôdny uhlík v poľnohospodárskej pôde, bojovať proti dezertifikácii, obnoviť degradovanú pôdu a pôdu a zabezpečiť, aby do roku 2050 boli všetky pôdne ekosystémy v dobrom stave. Stratégia vyzýva na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany pôdy, aká existuje pre vodu, morské prostredie a vzduch v EÚ. Uskutoční sa to prostredníctvom návrhu nového zákona o zdraví pôdy do roku 2023 po posúdení vplyvu a rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami a členskými štátmi. Stratégia tiež mobilizuje potrebnú spoločenskú angažovanosť a finančné zdroje, zdieľané poznatky a podporuje udržateľné postupy hospodárenia s pôdou a monitorovanie, čím podporuje ambíciu EÚ v oblasti globálnej činnosti v oblasti pôdy.