štvrtok 24. februára 2022

EU: Nové pravidlá pre bezpečnosť hračiek

Európsky parlament žiada prísnejšie pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby hračky dostupné na európskom trhu, vrátane hračiek z iných krajín a hračiek predávaných on-line, boli bezpečné. Správa prijatá 16. februára žiada dôslednejšie kontroly na prítomnosť chemikálií v hračkách a upozorňuje na nové riziká spojené s hračkami využívajúcim pripojenie k internetu.

Smernica o bezpečnosti hračiek, ktorá bola prijatá v roku 2009, stanovuje požiadavky v oblasti všeobecných a špecifických rizík (chemické, fyzické, mechanické, elektrické, riziko vzplanutia, hygienické a rádioaktívne) pre hračky určené pre deti do 14 rokov. V smernici sa uvádzajú ustanovenia pre výrobcov, dovozcov a distribútorov hračiek predávaných v EÚ a dohľad nad vnútroštátnym trhom s cieľom zaručiť voľný obeh hračiek, ktoré nepredstavujú riziko pre ich malých používateľov. Po viac ako 10 rokoch po prijatí legislatívy Európska komisia vo svojej hodnotiacej správe z roku 2020 dospela k záveru, že existujúca smernica obsahuje nedostatky najmä v oblasti bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti. V reakcii na túto situáciu správa výboru navrhuje revíziu danej smernice s cieľom odstrániť tieto nedostatky.

Na dosiahnutie trhu EÚ len s hračkami, ktoré spĺňajú stanovené podmienky, správa navrhuje zlepšenie aktivít zameraných na dohľadu v členských štátoch. Tieto aktivity zahŕňajú testovanie hračiek a kontrolu výrobnej dokumentácie s cieľom stiahnutia nebezpečných hračiek a postihnutia zodpovedných subjektov. Tiež internetové obchody by mali zabezpečiť to, aby produkty, ktoré sú predávané on-line boli v súlade s bezpečnostnými požiadavkami EÚ.

V súčasnej legislatíve sú stanovené limity používaných chemických látok len pre hračky pre deti do veku 36 mesiacov a pre hračky, ktoré sú určené na vkladanie do úst. Limitné hodnoty pre potenciálne nebezpečné látky ako sú nitrozamíny a nitrozovateľné látky, stanovené v smernici, považuje spravodajca za príliš vysoké. Podobne tiež smernica povoľuje niektoré výnimky zo zákazu chemických látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu. Správa výboru žiada elimináciu týchto nedostatkov zavedením prísnejších požiadaviek na súlad a konsolidáciu všetkých platných limitov chemických látok. Nová legislatíva by sa mala rýchlo a efektívne prispôsobiť nových vedeckým a technologickým poznatkom, ktoré poukážu na výskyt predtým neznámych rizík súvisiacich s hračkami.