štvrtok 24. februára 2022

SR: Novela zákona o Environmentálnom fonde

Rýchlejší, jednoduchší a prehľadnejší má byť proces poskytovania dotácií z Environmentálneho fondu na základe novely zákona o Environmentálnom fonde. Novela zákona má zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z neho slúžili výlučne na environmentálny účel, a neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

Schválením novely sa zmení spôsob zverejňovania jednotlivých špecifikácií, na ktoré nedávno upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad. Kým doteraz sa pre všetky činnosti, ktoré je možné podporiť z Environmentálneho fondu, zverejňoval jeden dokument, po novom budú jednotlivé špecifikácie zverejňované samostatne. Environmentálny fond vždy do 31. marca zverejní zoznam činností, ktoré v danom roku podporí. V zozname pritom bude uvádzať aj termín sprístupnenia konkrétnej špecifikácie. Žiadatelia tak budú vždy začiatkom roka vedieť, kedy môžu očakávať sprístupnenie špecifikácie, v rámci ktorej si budú chcieť podať žiadosť o podporu.

Novela zákona prinesie aj väčšiu podporu obciam, ktorých územie zasahuje do národných parkov. Z fondu tak bude možné financovať budovanie modernej a ekologickej infraštruktúry, zníženie svetelného znečistenia aj spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií v týchto obciach. Envirofond zároveň bude poskytovať prostriedky na podporu informačných centier zameraných na ochranu národných parkov, environmentálneho vzdelávania či praktickej starostlivosti a manažmentu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Po novom bude môcť fond kompenzovať aj výpadok z príjmov z dane z nehnuteľnosti tým obciam, ktoré v dôsledku zmeny kategorizácie hospodárskych na lesy osobitného určenia prišli o časť príjmov z dane z nehnuteľnosti.