streda 23. februára 2022

EU: Pravidlá pre spoplatňovanie ciest

Európsky parlament schválil nové pravidlá pre spoplatnenie ciest pre nákladné autá na základe prejdenej vzdialenosti s cieľom znížiť emisie CO2. Navrhované zmeny ohľadom spoplatnenia ťažkých nákladných vozidiel boli schválené k smernici nazývanej aj Eurovignette. Zohľadňujú prejdenú vzdialenosť a nahradia súčasné pravidlá v spoplatňovaní, ktoré sú založené na dĺžke trvania prepravy. Spoplatňovanie vozidiel na základe prejdenej vzdialenosti bude lepšie odrážať princíp, že za emisie platí priamo znečisťovateľ.

Navrhnuté zmeny majú prispieť k harmonizácii spoplatňovania ciest naprieč EÚ a pomôcť financovať cestnú infraštruktúru, popritom tiež umožniť znižovanie preťaženia cestnej siete a a v konečnom dôsledku prispieť aj k dosiahnutiu klimatických cieľov. Počas nasledujúcich ôsmych rokov od prijatia týchto pravidiel (do roku 2030) bude spoplatňovanie založené na čase (princíp diaľničných známok) postupne nahradené mýtnymi poplatkami na základe prejdenej vzdialenosti na hlavných európskych cestných sieťach - cestách v rámci trans-európskych cestných sietí tzv. TEN-T Trans-European networks. Členské krajiny budú môcť využiť niektoré výnimky na využívanie kombinovaného systému alebo systému diaľničných známok pre iné časti svojich cestných sietí.

Zmeny ďalej zahŕňajú:
  • Cestné poplatky za nákladné a ľahké úžitkové vozidlá sa budú líšiť v závislosti od vyprodukovaných emisií CO2 a/alebo environmentálnych vlastností vozidla, aby sa podporilo využívanie vozidiel, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
  • Pravidlá týkajúce sa poplatkov zavedú kategorizáciu, aby zahŕňali nielen ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton, ale všetky nákladné vozidlá, autobusy, osobné vozidlá a dodávky. V prípade, že sa krajiny EÚ rozhodnú spoplatniť tieto vozidlá, budú môcť použiť mýtne systémy alebo diaľničné známky.
  • Zavedú sa cenové limity pre krátkodobé diaľničné známky pre osobné automobily; pre tranzitných cestujúcich budú musieť byť k dispozícii aj jednodňové diaľničné známky.
  • Bude možné zaviesť poplatok za preťaženie pre všetky vozidlá, ktorého výnosy sa použijú na riešenie príčiny preťaženia.
Členské štáty budú môcť stanoviť rôzne poplatky pre rôzne kategórie vozidiel - môžu sa napríklad rozhodnúť, že autobusy nebudú spoplatňované vôbec. V prípade, že bude cestná doprava zahrnutá do budúceho mechanizmu spoplatňovania emisií oxidu uhličitého, tieto pravidlá sa už nebudú ďalej uplatňovať, aby sa zabránilo dvojitému spoplatneniu. Krajiny EÚ sa rozhodnú, či zavedú alebo nezavedú spoplatnenie cestnej dopravy, ale ak tak urobia, musia zaviesť nové pravidlá, aby sa zamedzilo porušeniam hospodárskej súťaže v cestnej doprave. Krajiny budú mať na transpozíciu nových pravidiel do vnútroštátnych právnych predpisov dva roky.