štvrtok 24. februára 2022

StressHelp: Stres, úzkosť či depresia

V októbri minulého roka spustilo Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR (MPSVR SR) aplikáciu StressHelp. Umožňuje sledovať psychický stavu, pričom dokáže včas zachytiť možné symptómy úzkosti či vyhorenia. Od januára je k dispozícii aktualizácia s vylepšenými funkciami na sebaposúdenie aktuálneho stavu používateľa, jeho edukáciu o možných ťažkostiach a tiež cvičenia na uvoľnenie tela aj mysle. Po piatich mesiacoch fungovania má aplikácia viac než 1.800 použití.

Aplikácia  je určená pre všetkých pracovníkov sociálnych služieb, zamestnancov centier pre deti a rodiny, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalším pomáhajúcim profesiám. Prináša prvú a rýchlu pomoc pri zvládaní stresu či pocitoch beznádeje a úzkosti. Pomocou psychodiagnostických metód umožňuje vykonať okamžitý skríning duševného stavu a včas zachytiť prvotné signály rozvíjajúcej sa psychickej nepohody. Nová, vylepšená verzia ponúka skríning posttraumatickej stresovej poruchy a syndrómu vyhorenia.

Ponúka predovšetkým spätnú väzbu pre používateľa, ako si dokáže pomôcť sám či upozornenie, kedy je už potrebné vyhľadať odborníka. Doteraz je najpoužívanejšou sekciou aplikácie práve testovanie. Pomocou sebaposudzovacích psychodiagnostických škál dokáže okamžite vyhodnotiť stav stresu, úzkosti a depresie u používateľa. Výsledok sa zobrazí formou semaforu, t.j. zelená - žiadna alebo mierna záťaž, oranžová - stredne ťažká a červená - ťažká záťaž. Na základe výslednej farby vyhodnotí potrebu rýchlej pomoci v podobe praktických cvičení a základných techník alebo priamo, v prípade výslednej červenej farby na semafore, odporučí odbornú pomoc. V tomto prípade ponúka kontakty na psychoterapeutov zapojených v projekte, podľa miesta určenia. Používateľ pritom zostáva v úplnej anonymite.