pondelok 21. februára 2022

EU: Zelená dohoda

Európska komisia oznámila investíciu vyše 110 miliónov EUR do integrovaných projektov programu LIFE na ochranu životného prostredia a klímy, ktoré boli vybrané na základe výzvy na predkladanie návrhov na rok 2020. Týmto financovaním sa podporia nové významné projekty v oblasti životného prostredia a klímy v 11 krajinách EÚ: na Cypre, v Česku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, vo Francúzsku, v Holandsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku a Slovinsku. Projekty prispievajú k zelenej obnove po pandémii COVID-19 a podporujú ciele Európskej zelenej dohody, a síce dosiahnuť v EÚ do roku 2050 klimatickú neutralitu a nulové znečistenie. 

Ide o príklady opatrení na dosiahnutie kľúčových cieľov Európskej zelenej dohody v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Integrované projekty umožňujú členským štátom zhromaždiť dodatočné zdroje financovania z EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ako aj vnútroštátne finančné prostriedky a investície súkromného sektora. Celkovo sa očakáva, že 11 projektov získa viac než 10 miliárd EUR z doplnkových fondov, čím sa výrazne znásobia v súčasnosti pridelené zdroje, aby sa v praxi dosiahla skutočná zmena.

Ochrana prírody: V rámci projektu vo Francúzsku sa zavedú opatrenia na zastavenie a zvrátenie poklesu biodiverzity v regióne Grand Est, napríklad zriadením troch pilotných lesných oblastí. Ďalším projektom sa zasa zmiernia nepriaznivé účinky ľudskej činnosti, ktoré ohrozujú morskú a pobrežnú biodiverzitu vo Fínsku, a to monitorovaním a zlepšením riadenia vnútroštátnej siete chránených morských oblastí. Tieto projekty pomôžu realizovať stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Čisté ovzdušie: V rámci projektu v Poľsku sa vykonajú opatrenia na zlepšenie celkovej kvality ovzdušia v regióne Sliezsko, kde znečistenie ovzdušia patrí medzi najzávažnejšie v Európe, a to nahradením malých vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach menej znečisťujúcimi alternatívami. Tento projekt prispieva k cieľom EÚ v oblasti emisií skleníkových plynov do roku 2030 a k akčnému plánu nulového znečistenia.

Nakladanie s odpadom: Projekt na Cypre sa zameria na zlepšenie infraštruktúry a systémov zberu recyklovateľného a biologicky rozložiteľného odpadu. V Lotyšsku sa bude klásť dôraz na zlepšenie triedeného zberu odpadu a zhodnocovania komunálneho odpadu. V Dánsku sa projekt zameria na predchádzanie vzniku odpadu a vytvorenie lepšieho regulačného rámca pre odpad. Cieľom projektu v Slovinsku bude okrem iného dosiahnuť lepšiu mieru recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorý nie je nebezpečný. Celkovo sa tieto štyri projekty zamerajú na predchádzanie vzniku odpadu a zhodnocovanie zdrojov, čo prispeje k cieľom akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a rámcovej smernice o odpade.

Zmiernenie zmeny klímy: Financovanie z programu LIFE pomôže Litve dosiahnuť ciele stanovené v jej národnom energetickom a klimatickom pláne (NEKP) vrátane hospodárnejších budov, mobility šetrnej ku klíme, energeticky úsporného priemyslu a posilneného zeleného verejného obstarávania. V Estónsku sa vytvoria rôzne nástroje a riešenia na hĺbkovú obnovu celého radu budov v troch mestách, ktoré sa potom budú môcť zopakovať aj na iných miestach krajiny či v iných členských štátoch, a podporia stratégiu EÚ pre vlnu obnovy.

Adaptácia na zmenu klímy: V Holandsku pomôže financovanie z programu LIFE stimulovať adaptáciu na zmenu klímy vo viacerých odvetviach, ktoré sa týkajú: vodohospodárstva, infraštruktúry, poľnohospodárstva, prírody, zdravia a územného/mestského plánovania. Projekt v moravskosliezskom regióne v Česku zvýši odolnosť regiónu voči zmene klímy, obyvateľom zlepší kvalitu životného prostredia a podporí udržateľný rozvoj. Oba projekty budú mať na zreteli ciele adaptačnej stratégie EÚ.