pondelok 21. februára 2022

RASFF: Nebezpečný kokosový krém

Kategóriu nebezpečných výrobkov rozšíril kokosový krém v konzerve, značka: AROY-D, výr. č.: 8463 (24 x 400 ml) a 8466 (12 x 400 ml), EAN kód: 016229902506, DMT: 16/03/2024 z Thajska. Dovozca Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG z Nemecka ho distribuoval  do viacerých štátov Európskej únie vrátane Slovenska.

Laboratórna analýza zistila v uvedenom kokosovom kréme migráciu bisfenolu A (262 až 295 μg/kg) (max. povolený limit je 50 μg/kg) a migráciu cyclo-di-BADGE (CdB), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, na základe čoho sa výrobok sťahuje z trhu.

Bisfenol A je monomér, ktorý sa používa na výrobu plastov a taktiež na výrobu povrchových úprav (lakov) – v tomto prípade ide o plechovku, ktorá je povrchovo upravená lakom. Bisfenol A je dokázaný endokrinný disruptor (rozrušovač). Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré môžu narúšať endokrinný systém ľudského tela. Cyclo-di-BADGE pozostáva z bisfenolu A a diglycidyléteru bisfenolu A. Je to neúmyselne pridaná látka (NIAS), ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe epoxidovej živice, ktorá sa používa na laky potravinových konzerv.