pondelok 23. mája 2022

EU: Centrálny elektronický priečinok pre colníctvo

Iniciatíva centrálneho elektronického priečinka Európskej únie je súčasťou projektu modernizácie colných kontrol v nadchádzajúcom desaťročí. Prinesie ďalšie uľahčenie obchodu, zlepšenie kontrol bezpečnosti a dodržiavania predpisov, podporí digitálnu a zelenú transformáciu a zníži administratívnu záťaž. Dohoda medzi spoluzákonodarcami posilňuje pôvodný návrh, pričom osobitne uznáva nefiškálne povinnosti colných orgánov. Slúži aj ako odrazový mostík na realizáciu programu legislatívnej reformy. Európska komisia do konca roka predloží balík návrhov v nadväznosti na nedávne odporúčania pre modernejšiu a efektívnejšiu colnú úniu, ktoré sformulovala skupina odborníkov EÚ pre colné záležitosti.

Prostredníctvom centrálneho elektronického priečinka EÚ sa posilní spolupráca a koordinácia medzi colnými orgánmi a inými necolnými orgánmi na hraniciach EÚ. Umožní sa tak automatické overovanie necolných formalít, akými sú formality týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, životného prostredia a súladu výrobkov. Centrálny elektronický priečinok digitalizuje a zefektívňuje postupy pre tovar, ktorý vstupuje do EÚ a opúšťa EÚ, aby podniky už nemuseli predkladať doklady viacerým orgánom cez rôzne portály ako v súčasnosti. Overovaním údajov sa neposlednom rade zabezpečí správa kvót na celoúnijnej úrovni a zníži sa riziko podvodov pri dovoze alebo vývoze citlivého tovaru, akým sú výrobky s vysokými emisiami fluórovaných skleníkových plynov.

Colnou úniou sa každý rok uľahčí obchod s tovarom za viac ako 3,5 bilióna eur. Efektívne colné konanie a kontroly sú nevyhnutnou podmienkou pre nerušený priebeh obchodu, ale aj pre ochranu občanov, podnikov a životného prostredia EÚ. Kríza spôsobená pandémiou COVID-19, ako aj bezprecedentné sankcie EÚ voči Rusku poukázali na to, že je dôležité mať pružné, ale spoľahlivé colné a necolné postupy. Bude to čoraz dôležitejšie, keďže objem obchodu naďalej rastie a objavujú sa nové výzvy súvisiace s digitalizáciou a elektronickým obchodom, vrátane nových foriem podvodov.

Medzivládna zložka centrálneho elektronického priečinka po jej formálnom prijatí Európskym parlamentom a Radou nadobudne účinnosť do roku 2025, zatiaľčo systém medzi podnikmi a verejnou správou bude dostupný v neskoršej fáze.