utorok 24. mája 2022

EU: Zvýšená podpora pre poľnohospodárov

Európska komisia navrhla opatrenie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) na vyplatenie jednorazovej sumy poľnohospodárom a agropotravinárskym podnikom zasiahnutým výrazným nárastom vstupných nákladov (energie, hnojivá a krmivo). Po prijatí umožní členským štátom rozhodnúť sa použiť dostupné finančné prostriedky do výšky 5 % svojho rozpočtu EPFRV na roky 2021 – 2022 na priamu podporu príjmov poľnohospodárov a MSP pôsobiacich v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov. Ide o potenciálny rozpočet vo výške 1,4 miliardy EUR v Európskej únii. 

Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto podporu zamerali na prijímateľov, ktorí sú najviac zasiahnutí súčasnou krízou a ktorí sa zapájajú do obehového hospodárstva, hospodárenia so živinami, efektívneho využívania zdrojov alebo výrobných metód šetrných k životnému prostrediu a klíme. Vybraní poľnohospodári by mohli dostať podporu v maximálnej výške 15.000 EUR a MSP v maximálnej výške 100.000 EUR. Platby by sa mali uskutočniť do 15. októbra 2023. Aby členské štáty využili túto výnimočnú možnosť, budú musieť predložiť úpravu svojich programov rozvoja vidieka, ktorou sa zavádza toto nové opatrenie. Návrh nadväzuje na podporný balík vo výške 500 miliónov EUR pre poľnohospodárov v EÚ, ktorý bol prijatý 23. marca v rámci oznámenia Zaistenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov. V týchto dvoch opatreniach komisia nabáda členské štáty, aby podporovali poľnohospodárov, ktorí uplatňujú udržateľné postupy.

Komisia takisto zintenzívňuje monitorovanie hlavných poľnohospodárskych trhov ovplyvnených vojnou. Členské štáty budú povinné oznámiť svoju mesačnú úroveň zásob obilnín, olejnatých semien, ryže a certifikovaných osív týchto produktov, ktoré majú príslušní výrobcovia, veľkoobchodníci a prevádzkovatelia. Európska komisia spustila aj osobitný prehľad, ktorý obsahuje aktuálne podrobné štatistiky o cenách a produkcii pšenice na mletie, kukurice, jačmeňa, repky olejnej, slnečnicového oleja a sójových bôbov a obchode s týmito komoditami na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. To poskytne účastníkom trhu včasný a presný obraz o dostupnosti základných komodít pre potraviny a krmivá.