piatok 27. mája 2022

EU: Konfiškácie majetku

Európska komisia navrhla doplniť porušovanie reštriktívnych opatrení Európskej únie do zoznamu trestných činov EÚ. Navrhuje tiež nové posilnené pravidlá vymáhania a konfiškácie majetku, ktoré prispejú aj k vykonávaniu reštriktívnych opatrení EÚ. Cieľom predložených návrhov je zabezpečiť, aby majetok jednotlivcov a subjektov, ktoré porušujú reštriktívne opatrenia, mohol byť v budúcnosti účinne skonfiškovaný. 

Európska komisia navrhuje, aby sa porušenie reštriktívnych opatrení zaradilo do zoznamu trestných činov EÚ. To umožní stanoviť spoločný základný trestnoprávny štandard a sankcie v celej EÚ. Takéto spoločné pravidlá EÚ okrem toho môžu uľahčiť vyšetrovanie, stíhanie a trestanie porušení reštriktívnych opatrení vo všetkých členských štátoch. Porušenie reštriktívnych opatrení spĺňa kritériá stanovené v článku 83 ods. 1 ZFEÚ, keďže je trestným činom vo väčšine členských štátov. Ide takisto aj o obzvlášť závažný trestný čin, pretože môže naďalej ohrozovať medzinárodný mier a bezpečnosť a má jasný cezhraničný kontext, ktorý si vyžaduje jednotnú reakciu na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. Komisia prikladá k návrhu aj informácie, ako by mohla vyzerať budúca smernica o trestných sankciách. Potenciálne trestné činy by mohli zahŕňať: účasť na činnosti alebo činnostiach, ktorých cieľom je priame alebo nepriame obchádzanie reštriktívnych opatrení, a to aj zatajovaním majetku, nezaistenie finančných prostriedkov, ktoré patria označenej osobe/subjektu, resp. sú v držbe alebo pod kontrolou označenej osoby/subjektu, alebo účasť na obchode, ako je dovoz alebo vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy obchodovania.

Hlavným cieľom smernice o vymáhaní a konfiškácii majetku je zabezpečiť, aby sa trestná činnosť nevyplácala, a to tým, že páchatelia trestnej činnosti prídu o svoje zisky a obmedzia sa ich možnosti na páchanie ďalšej trestnej činnosti. Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať aj na porušovanie reštriktívnych opatrení, čím sa zabezpečí účinné vyhľadávanie, zaistenie, správa a konfiškácia príjmov pochádzajúcich z porušovania reštriktívnych opatrení. Návrhom sa modernizujú pravidlá EÚ v oblasti vymáhania majetku, a to okrem iného prostredníctvom:
  • Rozšírenia mandátu úradov pre vyhľadávanie majetku s cieľom rýchlo vyhľadať a identifikovať majetok jednotlivcov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ. Tieto právomoci sa budú vzťahovať aj na majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, a to aj prostredníctvom umožnenia urýchleného zaistenia majetku, ak existuje riziko jeho straty.
  • Rozšírenia možnosti konfiškácie majetku v prípade širšej škály trestných činov vrátane porušenia reštriktívnych opatrení EÚ, v prípade, že návrh komisie na rozšírenie zoznamu takýchto trestných činov EÚ bude prijatý.
  • Zriadenia úradov pre správu majetku vo všetkých členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby zaistený majetok nestratil na hodnote, čo umožní predaj zaisteného majetku, ktorý by ľahko mohol strácať na hodnote, alebo údržba ktorého jeho nákladná.