streda 8. júna 2022

SR: Mzdy v 1. štvrťroku

Priemerné hrubé zárobky na Slovensku na začiatku roka 2022 medziročne vzrástli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva, reálny rast miezd však dosiahlo iba sedem z nich. Slovenské mzdy v mnohých odvetviach tak nestačili stúpajúcej inflácii.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas prvých troch mesiacov roka 2022 dosiahla podľa štatistického úradu 1.212 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástla o 7,8 %. Mzdy rastú vyšším tempom už niekoľko štvrťrokov, aktuálna hodnota prekonala rast v poslednom štvrťroku minulého roka. Okrem miezd však rástli dynamicky aj spotrebiteľské ceny, preto reálna mzda očistená o vplyv inflácie dosiahla pokles o 1,4 %. Ľudia tak mohli za svoje príjmy nakúpiť v priemere menej tovaru a služieb ako pred rokom. Naposledy sme zaznamenali pokles reálnej mzdy v 2. štvrťroku 2020. Zatiaľčo vtedy bola príčinou poklesu pandémia, začiatkom tohto roka sa na znížení reálnych miezd podpísala zrýchľujúca sa inflácia. Sezónne očistená priemerná mzda medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2021) vzrástla o 1,4 %.

Počas 1. štvrťroka 2022 relatívne najdynamickejšie v medziročnom porovnaní rástli mzdy vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 19,8 %), ako aj v ostatných činnostiach (o 16,1 %). Tretí najvyšší rast sa prejavil v ubytovacích a stravovacích službách (o 14,6 %), ktoré boli najviac zasiahnuté dopadmi pandémie. Súčasne dlhodobo ide o odvetvie s najnižšou priemernou mzdou v hospodárstve SR, aktuálne na úrovni 659 eur mesačne. Celkovo až 11 odvetví ekonomiky malo mzdu nižšiu ako bol priemer hospodárstva SR a 8 odvetví patrilo k nadpriemerným. Najvyššie priemerné hrubé platy sú dlhodobo v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (aktuálne v 1. štvrťroku tohto roka 2.527 eur). Nad 2.000 eur mesačne aktuálne zarábali v priemere aj zamestnanci v odvetví informácie a komunikácie a v dodávke elektriny, plynu a pary. Podobne aj odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí si pripísali vysoké medziročné prírastky miezd, priemysel o 8,1 % (na úroveň 1 272 eur) a obchod o 11,9 % (na 1.132 eur). Obchod si udržal reálne mzdy v raste, v priemysle však reálna mzda klesla. Podobne rast miezd nestačil tempu inflácie aj v ďalších 11 odvetviach ekonomiky. Najviac reálne platy klesli pracujúcim v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 8,3 %).

Z územného hľadiska vyššiu priemernú mesačnú mzdu ako celé hospodárstvo SR mal opäť len Bratislavský kraj (1.546 eur). V ostatných krajoch sa mzdy v priemere pohybovali od 919 eur v Prešovskom do 1.128 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda medziročne vyššia s najvyšším relatívnym prírastkom v Žilinskom kraji 8,9 % a v Trnavskom kraji 8,7 %. Po odpočítaní vplyvu inflácie však priemerný zárobok v reálnom vyjadrení vo všetkých krajoch Slovenska klesol. Najmenej v Žilinskom (o 0,4 %) a najviac v Prešovskom kraji (o 2,9 %).