pondelok 6. júna 2022

GDPR: Žaloby od združení

Majú spotrebiteľské združenia právo podávať žaloby aj podľa GDPR? Odpoveďou je rozhodnutie Súdneho dvora EÚ: spotrebiteľské združenia majú napriek špecifickej úprave podľa GDPR právo podávať žaloby za porušovanie GDPR bez poverenia udeleného na tento účel a nezávisle od porušenia konkrétnych práv dotknutých osôb, ak tieto porušenia zasahujú aj do práv na ochranu spotrebiteľa a tieto ich práva reguluje vnútroštátna úprava. Podľa odborníkov ide o dôležité rozhodnutie, ktoré môže urýchliť zlepšovanie ochrany práv spotrebiteľov aj vymáhanie GDPR v celej Európskej únii, vrátane Slovenska.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ výraznou mierou posilňuje práva občanov EÚ, či už sú v postavení spotrebiteľa alebo dotknutej osoby. Porušenie pravidla týkajúceho sa ochrany osobných údajov totiž môže podľa odborníka viesť k porušeniu pravidiel týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov. „V praxi sa teraz môže stať, že obchodníkovi bude za jedno konanie uložená pokuta za porušenie GDPR a súčasne mu bude hroziť aj pokuta za porušenie pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ak teda úrady na ochranu osobných údajov v EÚ nebudú efektívne vymáhať povinnosti podľa GDPR, môžu nápravu niektorých porušení vyriešiť spotrebiteľské združenia. Napríklad v situácii, kedy nedostatok súhlasu či profilovanie spôsobí aj vznik agresívnej obchodnej praktiky. Je preto potrebné, aby spoločnosti precízne kontrolovali svoje obchodné podmienky aj z pohľadu ochrany osobných údajov,“ upozorňuje Jakub Berthoty.
Európska únia už postavenie združení upravuje v smernici č. 2020/1828 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, na základe ktorej majú združenia možnosť žalovať porušenia podľa GDPR. Implementácia novej smernice má termín do 25. decembra 2022 a vnútroštátne opatrenia majú nadobudnúť účinnosť až od 25. júna 2023. Spotrebiteľské združenia budú následne môcť podávať kolektívne žaloby za porušenia GDPR aj podľa spomínanej smernice. Vďaka rozsudku Súdneho dvora EÚ však majú spotrebiteľské združenia právo konať v prípade porušení GDPR, prekrývajúcom sa s ochranou spotrebiteľa už dnes.