štvrtok 9. júna 2022

SR: Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2022

Na Slovensku sa v 1. štvrťroku 2022 podľa údajov štatistického úradu dokončilo 4.078 bytov, medziročne však ich počet klesol o 9,1 %. Aj v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, ktorý bol minimálne zasiahnutý pandémiou, bolo aktuálne dokončených o 10 % menej bytov. Prvé tri mesiace roka 2022 priniesli naštartovanie výstavby začatých bytov o 6,1 %, ale tiež prehĺbenie úbytku počtu dokončených bytov o vyše 9 %.

Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch bola situácia vo výstavbe bytov v krajoch značne rozkolísaná. V štyroch z ôsmich krajov Slovenska došlo medziročne k úbytku dokončených bytov, pričom poklesy do 15 % boli zaznamenané v Žilinskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Vysoký, takmer tretinový prepad výstavby sa prejavil v Bratislavskom kraji, ktorý patril dlhodobo k regiónom ťahajúcim rast výstavby. Pokles výstavby v regióne okolo hlavného mesta sa prejavuje už dlhodobejšie. Náskok Bratislavského kraja v počte dokončených bytov pred ostatnými regiónmi sa tak výrazne znížil. Zatiaľčo v predošlých rokoch každý štvrtý dokončený byt bol práve v Bratislavskom kraji, aktuálne je to len každý šiesty byt, čo bol podiel porovnateľný s Trnavským krajom. Naopak, až tretinový nárast počtu skolaudovaných bytov zaznamenal Banskobystrický kraj, dvojciferné prírastky dosiahol aj Košický (o 12,6 %) a Trenčiansky kraj (o 11,8 %). Tri štvrtiny zo všetkých dokončených bytov boli rodinné domy.

Počet začatých bytov počas prvého štvrťroka 2022 zaznamenal oživenie. Celkovo sa začalo stavať 4.351 bytov, čo bolo o 6,1 % viac ako pred rokom. Aktuálny počet začatých bytov však stále nenabral rekordné hodnoty z 1. štvrťroka 2020. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 65 %. Počet začatých bytov v rodinných domoch však nekopíroval celkovú tendenciu a bol medziročne nižší. Rast rozbehu výstavby tak išiel celý na vrub vyššieho počtu začatej výstavby bytov v bytových domoch. Súčasne bolo ku koncu marca 2022 na Slovensku rozostavaných vyše 80-tisíc bytových jednotiek, čo bolo o 6 % viac ako pred rokom.