streda 12. októbra 2022

EU: 1,1 mld. eur pre Slovensko

Európska komisia schválila dve slovenské schémy pomoci v celkovom objeme vyše 1,1 mld. eur ako pomoc pre podniky zo systému Európskej únie na obchodovanie s emisiami (ETS) na dekarbonizáciu ich výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti. Obe schémy budú sprístupnené čiastočne v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a sčasti cez modernizačný fond EÚ. Toto opatrenie má prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody, pomôcť so znižovaním závislosti od dovážaných ruských fosílnych palív a zároveň urýchliť zelenú transformáciu podľa plánu REPowerEU.


Obe slovenské schémy s celkovým rozpočtom vyše 1,1 mld. eur budú čiastočne financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti po tom, čo komisia pozitívne vyhodnotila plán obnovy a odolnosti Slovenska a Rada ho schválila. V praxi sa z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti použije 357,4 milióna na financovanie prvého opatrenia a z modernizačného fondu 750 miliónov eur na druhé opatrenie. Cieľom oboch schém je pomôcť niektorým priemyselným odvetviam znížiť emisie oxidu uhličitého (ďalej len „CO2“) vo výrobných procesoch a zároveň realizovať opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti priemyselných zariadení. Opatrenia podporované v rámci schém siahajú od projektov elektrifikácie až po inštaláciu technológií na rekuperáciu priemyselného odpadového tepla.

Opatrenia sú adresované podnikom pôsobiacim v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje EU ETS, okrem iného z energeticky náročných priemyselných odvetví (akými sú rafinérie, oceliarne a podniky z odvetvia výroby ťažkých kovov, stavebného a chemického priemyslu). Projekty, ktorým je pomoc určená, sa vyberú na základe otvoreného súťažného ponukového konania a zoradia podľa dvoch kritérií: i) najnižšia výška požadovanej pomoci na tonu ušetrených emisií CO2 a ii) najvyššia miera príspevku k dosahovaniu celkového cieľa zníženia emisií CO2 v rámci schém. Opatrenia pozostávajú z pomoci vo forme grantov založených na ponukách (t. j. výške požadovanej pomoci na každé zníženie emisií CO2) a obmedzuje sa na celkové investičné náklady projektu. Projekty budú vyberané v dovedna piatich verejných súťažiach – prvá má prebehnúť v roku 2022 a posledná je naplánovaná na rok 2028. Očakáva sa, že vďaka obom schémam sa predíde uvoľneniu 5,233 mil. ton CO2 ročne. To je viac ako 12 % z cieľa Slovenska do roku 2030 (t. j. zníženie o 40 miliónov ton ekvivalentu CO2 v porovnaní s rokom 1990).