streda 12. októbra 2022

Výzva: Slovensko - Francúzsko 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila novú verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania maximálne 24 mesiacov. Dátum ukončenia výzvy je 5. decembra 2022.

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko - technickej spolupráce. Ide najmä o prípravu spoločných medzinárodných projektov, publikácií a iných výstupov, aktívnu účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí, ale aj vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky. Okrem toho tiež zbieranie výskumných materiálov či zapojenie doktorandov a / alebo mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.

Výzva je zatiaľ vyhlásená na roky 2023 – 2025. Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 86.000 eur. Na riešenie jedného projektu je suma vyčíslená maximálne do 5.300 eur počas celej doby riešenia a maximálne 2.650 eur na kalendárny rok projektu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webe agentúry.