pondelok 27. novembra 2017

Upozorňujeme: Štvrtá verejná konzultácia NGA

V priebehu rokov 2016 a 2017 sa uskutočnili tri verejné konzultácie NGA bielych miest Slovenska, ktorých výsledkom je 46 NGA bielych miest. A vyhlásená je už aj štvrtá.  

Vzhľadom na požiadavku telekomunikačných operátorov, ktorí vyjadrili záujem pokryť všetky NGA biele miesta Slovenska, bola dňa 22. 11. 2017 zahájená štvrtá verejná konzultácia NGA bielych miest Slovenska. Predmetom verejnej konzultácie je zoznam 46 zostávajúcich NGA bielych miest Slovenska.

Podklady k verejnej konzultácii NGA bielych miest je potrebné vypracovať v zmysle pokynov uvedených v metodike k verejnej konzultácii NGA bielych miest (prístupové siete) a v metodike mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA. Trojročné obdobie na pokrytie zostávajúcich 46 NGA bielych miest začína plynúť od 22. 11. 2017. Vyplnené súbory je potrebné zaslať na broadband@vicepremier.gov.sk, alebo doručiť v zalepenej obálke na adresu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v termíne najneskôr do 22. decembra 2017 (vrátane).