piatok 1. decembra 2017

EU: Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva

Zmodernizovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prinesie vďaka jednoduchším pravidlám a flexibilnejšiemu prístupu lepšiu podporu poľnohospodárom a ďalší rozvoj poľnohospodárstva únie.  

Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z najstarších politík EÚ, vznikla v roku 1962, odkedy prešla viacerými zmenami. Momentálne je na stole jej budúce smerovanie a modernizácia. Namiesto dodržiavania súladu sa bude klásť väčší dôraz na monitorovanie pokroku a cielené financovanie konkrétnych výsledkov. Prechod od univerzálneho prístupu k riešeniam na mieru znamená, že samotná politika a jej skutočné dôsledky budú lepšie prispôsobené tým, ktorí ju v praxi vykonávajú.

V oznámení sa navrhuje:
Rozšíriť využívanie moderných technológií na podporu poľnohospodárov v praxi a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a istoty na trhu.
Podporiť zapojenie mladých ľudí do poľnohospodárstva, čo treba koordinovať s právomocami členských štátov v oblastiach ako zdaňovanie pôdy, územné plánovanie a rozvoj zručností.
Riešiť obavy občanov spojené s udržateľnosťou poľnohospodárskej výroby vrátane zdravia, výživy, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat.
Prepojiť politické opatrenia v globálnom kontexte, najmä v oblasti obchodu, migrácie a udržateľného rozvoja.
Vytvoriť platformu EÚ pre riadenie rizík s cieľom čo najlepšie pomôcť poľnohospodárom pri zvládaní neistoty v oblasti klímy, volatility trhov a iných rizík.

Komisia do leta 2018 v nadväznosti na návrh viacročného rozpočtu predloží príslušné legislatívne návrhy na dosiahnutie cieľov uvedených v oznámení.