streda 17. januára 2018

EU: 169 miliónov EUR na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov

Európska komisia zverejnila výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ na celom svete. Na spolufinancovanie programov je k dispozícii o 27 miliónov viac ako v roku 2017. 

Dve tretiny finančných prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ, predovšetkým v krajinách s veľkým potenciálom na zvýšenie vývozu agropotravinárskych výrobkov, akými sú Kanada a Japonsko, Čína, Mexiko a Kolumbia. V rámci EÚ by sa mal klásť dôraz na informovanie spotrebiteľov o rôznych systémoch a značkách kvality EÚ (zemepisné označenia alebo ekologické výrobky). Financovanie jednotlivých odvetví bude zamerané na podporu udržateľného chovu vrátane oviec a kôz. Boli vyčlenené aj dodatočné prostriedky na kampane zamerané na podporu zdravého stravovania a konzumáciu ovocia a zeleniny.

Kto sa o tieto prostriedky môže uchádzať? Výzva na predkladanie návrhov umožňuje žiadať o finančné prostriedky širokej škále organizácií, akými sú zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity. Takzvané jednoduché programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z jednej krajiny EÚ, kombinované programy môžu predložiť aspoň dve vnútroštátne organizácie z aspoň dvoch členských štátov, resp. jedna či viacero európskych organizácií. Súvisiace kampane prebiehajú väčšinou tri roky. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory.

Návrhy je potrebné predložiť cez portál EK do 12. apríla 2018. Komisia ich posúdi a na jeseň oznámi príjemcov. Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny EÚ CHAFEA poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré žiadateľom pomôžu predložiť návrhy. Viac podrobností bude k dispozícii počas série „informačných dní“ konajúcich sa na rôznych miestach EÚ, prvý z nich sa uskutoční 31. januára v Bruseli.