štvrtok 18. januára 2018

EU: Celoeurópska stratégia pre plasty

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej než 30% zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85% odpadu na plážach. Ako mikroplasty, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc aj na stôl. 

Nová celoúnijná stratégia pre plasty má zmeniť spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Cieľom je chrániť životné prostredie a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Tento prístup prinesie nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Spolu so stratégiou pre plasty Európska komisia prijala monitorovací rámec, ktorý sa skladá zo súboru 10 kľúčových ukazovateľov vzťahujúcich sa na každú fázu cyklu, ktorými sa na národnej a únijnej úrovni bude merať pokrok v prechode na obehové hospodárstvo.

Európska únia v rámci novej stratégie:
Dosiahne, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: Vypracujú sa nové pravidlá týkajúce sa balenia. S narastajúcim zberom plastov ako aj s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ by mali vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.

Zníži objem plastového odpadu: Európske právne predpisy už viedli k podstatnému zníženiu používania plastových tašiek vo viacerých členských štátoch. Nové plány sa teraz sústredia na ďalšie jednorazové plasty a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní a na určenie rozsahu nových celoúnijných pravidiel, ktoré sa na základe konzultácie so zainteresovanými stranami a dôkazov majú predložiť v roku 2018. Komisia takisto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.

Zastaví znečisťovanie morí odpadom: Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov. Ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.

Bude stimulovať investície a inovácie: Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.

Bude podnecovať zmenu vo svete: Rozvinie sa tiež spolupráca s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem.

Zainteresované strany sa do 12. februára 2018 môžu zapojiť do prebiehajúcej verejnej konzultácie. Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019. Stratégia pre plasty takisto citeľne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody.