streda 17. januára 2018

Výzva: Frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Určené sú na prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. 

Predmetom výberových konaní sú tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastníci sa môžu uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Úrad stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok 550 EUR. Ponuka do výberového konania musí byť doručená do podateľne úradu osobne alebo poštou najneskôr do 31.01.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 EUR, ktorá musí byť pripísaná na účte pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky do výberového konania.

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak ich predložená ponuka nesplní, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. Z aukcie vylúči tiež účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. Výberové konanie formou elektronickej aukcie bude zrušené, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.