pondelok 15. januára 2018

SR: Priority Najvyššieho kontrolného úradu v roku 2018

Už minuloročné kontroly identifikovali viaceré riziká v oblasti zazmluvňovania právnych, analytických či poradenských služieb zo strany štátnych inštitúcií. Opodstatnenosť zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach, kvalita dodaného predmetu zmluvy a postup jeho ďalšieho využitia sa bude kontrolovať aj tento rok.

V oblasti samosprávy kontrolóri preveria hospodárnosť a účinnosť zavádzania projektu dátového centra obcí a miest ako aj obnovy a modernizácie verejného osvetlenia samospráv. V tejto súvislosti budú vyhodnocovať dosiahnuté úspory elektrickej energie.

V oblasti školstva NKÚ SR preverí financovanie a čerpanie financií na jednotlivé projekty naviazané na vedecké parky a výskumné centrá a zároveň či poskytnuté prostriedky splnili svoj účel.

Úrad plánuje tiež dve medzinárodné kontrolné akcie zamerané na pripravenosť slovenskej vlády zaviesť Agendu OSN 2030 a na plnenie troch vybraných čiastkových cieľov v oblasti vedeckého výskumu a environmentálnej politiky. Medzinárodná kontrola v spolupráci s NKÚ ČR preverí uplatňovanie antidumpingových a vyrovnávacích ciel ako nástroja ochrany domáceho trhu a vyhodnotení účinnosť opatrení politík EÚ v oblasti  obnoviteľných zdrojov energie.

Skontroluje sa tiež hospodárenie nielen štátnych, ale aj mestských a obecných lesov, nakladanie s drevom a obhospodarovanie lesov, ako aj realizácia politiky lesného hospodárstva a plnenie úloh Národného programu využitia potenciálu dreva SR a Národného lesníckeho programu SR či na program starostlivosti o lesy. Kontrolóri sa zamerajú na efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a na plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade. Ďalšia kontrola environmentálneho zamerania súvisí s vyhodnotením stavu zavedenia opatrení ochrany pred povodňami na rôznych úrovniach.      

NKÚ SR momentálne ukončuje prierezovú kontrolu hospodárenia zdravotníckych zariadení a jedným zo záverov je aj zámer skontrolovať liekovú politiku. Na základe vypracovanej predbežnej štúdie sa preverí aj poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov, do akej miery sa napĺňajú strategické ciele v starostlivosti o seniorov v pobytových zariadeniach.