piatok 15. júna 2018

EU: Dvojaká kvalita potravín

Európska komisia vydáva spoločnú metodiku testovania, ktorá bude slúžiť na porovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej EÚ. 

Metodika je dielom Spoločného výskumného centra (JRC) a poslúži orgánom na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch, aby mohli testovať a porovnávať zloženie aj vlastnosti potravinových výrobkov predávaných v podobnom balení v celej únii.

Vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín a pre ochranu spotrebiteľa nesú zodpovednosť za to, že potraviny uvedené na jednotný trh spĺňajú príslušné právne predpisy EÚ. Testovacia metodika im pomôže zistiť, či sa potravinové výrobky uvádzajú na trh v súlade s právom EÚ. Laboratóriá vo viacerých členských štátoch EÚ koordinované Spoločným výskumným centrom budú teraz uplatňovať túto metodiku v celoeurópskej testovacej kampani, ktorej cieľom je zozbierať údaje o rozsahu problému dvojakej kvality. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii do konca roka 2018.

Šesť princípov výberu a testovania potravinárskych výrobkov v rámci spoločnej metodiky
1.  Transparentnosť
· Lepšie fungovanie a komunikácia medzi všetkými stranami
· Menší potenciál na vznik sporných situácií

2.  Stanovenie jednotlivých krokov v hodnotení
· Výber produktov → plán odberu vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu → rozhodnutie o ďalšom postupe

3.  Porovnateľnosť
· Výber produktov → plán odberu vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu → rozhodnutie o ďalšom postupe

4.  Kritéria hodnotenia
· Vedecky podložené a dôsledne aplikované
· Metódy navrhnuté pre cielenú komoditu; praktické a nákladovo efektívne
· Akreditované testovacie laboratóriá a štandardné testovacie metódy

5.  Inkuzívnosť
· Spravodlivé a rovné zapojenie zainteresovaných strán: prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, príslušné orgány, zástupcovia spotrebiteľov

6.  Spravodlivosť
· Výber značiek na testovanie s prihliadnutím na trhové podiely
· Dodržiavanie požiadaviek dôvernosti