pondelok 11. júna 2018

Radíme: Ročné vyúčtovanie za teplo

Ročné vyúčtovanie nákladov za byt sa predkladá najneskôr do 31. mája. Spotrebitelia v ňom nájdu aj rozpis nákladov na dodávku tepla a teplej vody za rok 2017. 

Výšku mesačných zálohových platieb stanovuje správca a zároveň odporučuje aj pomer rozdelenia základnej a spotrebnej - variabilnej zložky z ceny tepla. Mal by zohľadňovať typ, konštrukciu bytového domu, prvky energetickej hospodárnosti domu a aj správanie vlastníkov bytov. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) zodpovedajú za samotné rozúčtovanie nákladov na jednotlivé domácnosti, pričom sa riadia vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR číslo 240 z roku 2016. Podľa nej 60 % dodaného tepla sa rozpočíta podľa podlahovej plochy bytu (základná zložka) a 40 % tepla podľa súčtu nameraných kalibrovaných dielikov v dome (spotrebná zložka). Vlastníci sa však môžu dohodnúť aj na inom pomere.

Vyúčtovacie obdobie je kalendárny rok, teda od 1. januára do 31. decembra príslušného roka, zatiaľčo vykurovacia sezóna trvá od septembra jedného roka do mája nasledujúceho roka. Teda vyúčtovanie nákladov za teplo za príslušný kalendárny rok zahŕňa dve čiastočné vykurovacie sezóny, a to za končiacu zimu (január, február, marec, apríl, prípadne máj) a začínajúcu zimu v (september, október, november a december) daného roka. Rok 2017 bol z pohľadu tzv. dennostupňov v priemere o 8 % chladnejší, ako tomu bolo v priemere za posledných 5 rokov. Napriek tomu platby za teplo nevzrástli priamo úmerne so zvýšenou spotrebou tepla, pretože cena tepla je nastavená dvojzložkovo. Vo vyúčtovaní sa preto domácnosti nemusia obávať o výšku platieb za dodané teplo.

Odberateľ tepla si môže overiť správnosť vyúčtovania priamo u svojho správcu či predsedu SVB. Ak nie je spokojný, môže podať podnet na prešetrenie vyúčtovania na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Tá kontroluje, či vyúčtovanie správne obsahuje formálne, zákonom stanovené náležitosti, akým je správnosť započítaných údajov, zálohových platieb, fakturovaných cien, spôsob rozpočítavania ceny za dodávku tepla a podobne. Ak je vyúčtovanie chybne spracované, SOI uloží pokutu správcovi a ten je povinný vyúčtovanie opraviť. Ak sa aj napriek tomu bude odberateľ cítiť poškodený vo svojich právach, môže sa obrátiť na súd.

Prevádzkovatelia vlastných kotolní by po ukončení vykurovacej sezóny nemali podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla predovšetkým na kontrolu komína. Ide o život, zdravie, ale aj majetok a peniaze odberateľov a vlastníkov vykurovaných priestorov. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá majiteľ domu sám a podľa zákona je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Pri zanedbaní tejto povinnosti môže byť od hasičov uložená pokuta do 99 eur, podnikateľským subjektom aj niekoľko tisíc.