pondelok 11. júna 2018

EU: Nový program jednotného trhu na posilnenie postavenia Európanov a ich ochranu

Európska komisia v dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje nový osobitný program s rozpočtom štyri miliardy eur. Jeho cieľom je posilniť postavenie spotrebiteľov, chrániť ich a umožniť európskym malým a stredným podnikom (MSP), aby naplno profitovali z dobre fungujúceho jednotného trhu.

Nový program jednotného trhu bude podporovať viaceré iniciatívy.
Ochrana spotrebiteľa a posilnenie jeho postavenia: Nový program zaručí presadzovanie práv spotrebiteľov, zaistí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti výrobkov a pomôže spotrebiteľom, keď sa stretnú s problémami, napríklad pri nakupovaní online. Zároveň uľahčí prístup spotrebiteľov k nápravným prostriedkom, ako sa navrhuje v Novej dohode pre spotrebiteľov.

Konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP: V nadväznosti na úspech súčasného Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) Komisia navrhuje zvýšiť podporu malých podnikov, aby sa mohli expandovať doma aj za hranicami.

Vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín: Občania EÚ budú mať v rámci integrovaného európskeho jednotného trhu aj naďalej prístup k neškodným a kvalitným potravinám. V rámci nového programu sa bude podporovať bezpečná výroba potravín, prevencia a eradikácia chorôb zvierat a škodcov rastlín, ako aj zlepšovanie dobrých životných podmienok zvierat v EÚ. Zároveň sa zlepší prístup na trh pre výrobcov potravín z EÚ, prispeje sa k vývozu do tretích krajín a výrazne sa podporí agropotravinársky priemysel ako popredný sektor hospodárstva EÚ.

Účinné presadzovanie predpisov a normy prvej triedy: Program posilní spoluprácu medzi členskými štátmi navzájom a EK s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie a presadzovanie pravidiel EÚ. Takisto bude podporovať európske normalizačné organizácie pri vývoji aktuálnych a nadčasových noriem.

Spravodlivá hospodárska súťaž v digitálnom veku: Program bude Komisii pomáhať pri ďalšom zlepšovaní IT nástrojov a odborných znalostí, ktoré používa na účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v digitálnom hospodárstve (t. j. aby mohla reagovať na trhový vývoj, napríklad používanie veľkých dát a algoritmov). Takisto posilní spoluprácu medzi komisiou a orgánmi a súdmi členských štátov.

Špičková európska štatistika: Z programu sa poskytnú prostriedky národným štatistickým úradom na tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ktorá je nevyhnutná na rozhodovanie vo všetkých oblastiach politiky.