streda 31. októbra 2018

SR: Až 95 % Slovákov mení pneumatiky podľa ročného obdobia


Takmer všetci vodiči (95 %) pravidelne menia pneumatiky pred ďalšou sezónou, najčastejšie vlastnia dve sady diskov. V prieskume agentúry STEM / MARK pred nadchádzajúcou zimnou sezónou ani jeden respondent neuviedol, že by používal letné plášte po celý rok.
      
Prieskum zrealizovala agentúra medzi vodičmi, ktorí sa starajú o výmenu plášťov na svojich vlastných vozidlách a zúčastnilo sa na ňom celkovo 500 Slovákov. Pri výmene pneumatík sú Slováci konzervatívni a veľmi si nepotrpia na striedanie rozmerov. Až 71 % účastníkov prieskumu používa rovnaký rozmer pneumatík počas letnej aj zimnej sezóny. Takmer 33 % respondentov odpovedalo, že si sady diskov menia sami. To potvrdzuje, že sú Slováci národom kutilov a neboja sa zapojiť do údržby svojho vozidla. Najviac sú to vodiči zo stredného Slovenska (necelých 42 %) a najmenej z Bratislavy (10,5 %).
      
Viac ako tri štvrtiny respondentov skladujú nepoužívané plášte doma. Napriek tomu, že väčšina servisov štandardne ponúka možnosť uskladnenia sezónnych pneumatík u nich, veľká časť ľudí túto službu nevyužíva. Najčastejšie uskladňujú pneumatiky doma vodiči na východnom (86 %) a strednom Slovensku (85,4 %).

Trend: Slováci sú s nakupovaním cez internet spokojní


V domácich či zahraničných elektronických obchodoch už niekedy nakúpilo 98 % respondentov. Viac ako polovica opýtaných súhlasí s tvrdením, že nakupovanie cez internet je takmer vždy pohodlnejšie; zároveň si pochvaľujú lepšie ceny a väčší výber tovaru ako v kamenných obchodoch.

Celkovú spokojnosť Slovákov s nakupovaním cez internet zisťoval pre SAEC (Slovenská asociácia pre elektronický obchod) výskum spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý sa uskutočnil na vzorke tisíc respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu. Väčšina opýtaných, ktorí v poslednom roku nakúpili online (94 %), mali s nákupom skôr dobré skúsenosti. Pre polovicu respondentov je tento spôsob nakupovania pohodlnejší. Slováci sa taktiež nezdráhajú nakupovať aj v zahraničných e-shopoch, za posledný rok takto nakúpilo 66 % slovenských zákazníkov. Do tejto skupiny patria aj nákupy v českých internetových obchodoch, v ktorých nakúpilo 63 % z týchto zákazníkov. Medziročne sa počet zahraničných internetových zákazníkov zvyšuje.

Pre zákazníkov internetových obchodov je všeobecne najdôležitejším faktorom pri výbere tovaru jeho cena (59 %), na druhom mieste potom kvalita produktu alebo služby (19 %) a na treťom rýchlosť a doba dodania (15 %). Respondenti sú však občas ochotní nakúpiť aj v e-shope, ktorý neponúka tovar lacnejšie, dôvodom je najčastejšie pozitívna predchádzajúca skúsenosť s obchodom (47 %) a pohodlná forma doručenia (45 %). Pocit dôvery a serióznosť e-shopu u opýtaných ovplyvňuje predchádzajúca skúsenosť s daným obchodom a odporúčaním od iných zákazníkov (ohlasy, recenzie a hodnotenie).

Cez internet nakupujú Slováci najčastejšie oblečenie, ktoré je na prvom mieste ako u žien (58 %), tak aj u mužov (37 %). Ženy ďalej nakupujú produkty pre zdravie a krásu, kozmetiku, drogériu a parfémy (43 %); knihy, ebooky a audio knihy (38 %) a v neposlednom rade vstupenky na udalosti (32 %). Muži naopak nakupujú mobily a iné komunikačné zariadenia (33 %); auto-moto a príslušné doplnky (29 %); taktiež počítače, notebooky a všeobecne hardware (29 %).

Slováci, ktorí cez internet nakupujú, minuli za svoje nákupy v poslednom roku najčastejšie sumu do 100 eur (28 %). 16 % zaplatilo medzi 100 a 200 eur a 26 % minulo medzi 200 a 500 eur. Cez internet všeobecne viac míňajú opýtaní vo vekovej kategórii 25–34 rokov, výdavky stúpajú so zvyšujúcim sa čistým príjmom domácnosti a so stupňom dosiahnutého vzdelania.

V minulom roku platili respondenti za svoje on-line nákupy najčastejšie platbou v hotovosti na dobierku. Zároveň tento typ platby označili ako najkomfortnejší spôsob platby za tovar zakúpený cez internet. Túto možnosť najčastejšie preferujú starší respondenti a domácnosti s nižšími príjmami; mladší respondenti pre svoj nákup v e-shope uprednostnili  skôr platbu kartou. Naopak v kamenných obchodoch platia dve tretiny opýtaných platobnou kartou vždy, keď majú možnosť. Vo väčšej miere ide o ženy a  respondentov vo veku 25–34 rokov.

EU: Viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy


Európska komisia schválila investičný balík 243 miliónov EUR z rozpočtu EÚ na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť. Financovanie EÚ z Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy zmobilizuje dodatočné investície v celkovej výške 430,7 milióna EUR na 142 nových projektov. Keďže bude podporených aj veľa nadnárodných projektov, program LIFE bude mať vplyv v každom členskom štáte EÚ.

Prostriedky vo výške 196,2 milióna EUR budú určené na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia. Patria sem aj významné investície do projektov, ktoré umožnia opätovné použitie väčšieho množstva plastov. Premena tohto odpadu na vysokokvalitné suroviny v automobilovom, stavebnom a baliarenskom priemysle je len jedným zo spôsobov, ktorým LIFE poskytuje praktickú podporu pri dosahovaní cieľov Európskej stratégie Európskej komisie pre plasty v obehovom hospodárstve.

Program LIFE stojí na čele úsilia o zvýšenie informovanosti o hodnotných ekosystémových službách, ktoré nám poskytuje príroda, a významne prispieva aj k snahám o ochranu ohrozených biotopov a druhov. Početné projekty v rámci programu LIFE pomôžu implementovať akčný plán EÚ pre prírodu  – či už ide o znižovanie konfliktov medzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami v Grécku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku alebo podporu udržateľných poľnohospodárskych postupov v Taliansku, na Malte a v Španielsku.

Pokiaľ ide o politiky v oblasti klímy, EÚ bude investovať 46,8 milióna EUR na zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na ňu, ako aj na projekty súvisiace so správou a s informovaním v oblasti klímy. To zahŕňa praktickú podporu členským štátom pri vypracúvaní ich národných plánov v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktoré im pomôžu kolektívne znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Financovanie v rámci programu LIFE takisto pomôže poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu prispôsobiť sa zmene klímy a zlepšiť odolnosť komunít proti extrémnym poveternostným udalostiam – od povodní a vĺn horúčav až po nedostatok vody.

·        - Prostredníctvom 55 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 163,5 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 82,4 milióna EUR. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich tematických oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov, odpady a voda. Len prostredníctvom 20 projektov v oblasti efektívneho využívania zdrojov sa zmobilizuje 43,8 milióna EUR, ktoré pomôžu pri prechode Európy na intenzívnejšie obehové hospodárstvo, čo je v porovnaní s vlaňajškom nárast o 15 %. Približne 14,9 milióna EUR prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v Európe.
·        - Na základe 40 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Celkový rozpočet týchto projektov je 153 miliónov EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 97,5 milióna EUR.
·        - Cieľom 15 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia je zvyšovať informovanosť o environmentálnych otázkach. Celkový rozpočet týchto projektov je 27,2 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 16,2 milióna EUR.
·        - Celkový rozpočet pre 11 projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy predstavuje 33,7 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 18,6 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú pre najlepšie postupy a pilotné a demonštračné projekty v troch tematických oblastiach: priemysel, účtovanie/nahlasovanie emisií skleníkových plynov a využívanie pôdy, lesníctvo a poľnohospodárstvo.
·       -  Prostredníctvom 17 projektov v rámci programu LIFE Adaptácia na zmenu klímy sa zmobilizuje 44,2 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 22,9 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú na projekty v šiestich tematických oblastiach: adaptácia založená na ekosystémoch, zdravie a kvalita života, adaptácia na zmenu klímy v horských a ostrovných oblastiach so zameraním na sektor poľnohospodárstva, adaptácia v mestských oblastiach/plánovanie miest, posúdenie zraniteľnosti/adaptačné stratégie a voda (vrátane zvládania povodňových situácií, pobrežných oblastí a dezertifikácie).
·        - Cieľom 4 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy je zlepšiť správu zmeny klímy a zvyšovať informovanosť o nej. Celkový rozpočet týchto projektov je 9,1 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 5,2 milióna EUR.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4.600 projektov v celej EÚ a krajinách mimo EÚ. Počas jeho existencie sa zmobilizovalo takmer 10 miliárd EUR a viac ako 4,2 miliardami EUR sa prispelo na ochranu životného prostredia a klímy. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,4 miliardy EUR v bežných cenách a zahŕňa podprogramy Životné prostredie a Ochrana klímy. Pokiaľ ide o ďalší dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027, Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu o takmer 60 %.

utorok 30. októbra 2018

SR: Firmám prichádza každá štvrtá platba s omeškaním alebo vôbec

Každá štvrtá platba (27 %) prichádza slovenským firmám s omeškaním alebo vôbec. Je to najviac spomedzi všetkých krajín v západnej a východnej Európe. Slovenské firmy sa tak stretávajú s ešte horšou platobnou disciplínou ako firmy v Rumunsku (26 %), s ktorým sa Slovensko ešte vlani delilo v tejto nelichotivej štatistike o prvé miesto.

Podľa najnovšej štúdie European Payment Practices 2018 majú priemerne firmy v Európe 21 % platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti, alebo sa ich nedočkajú vôbec. Dlhodobo pritom podľa EOS KSI platí, že vo východnej časti je to o niečo viac (22 %) ako v západnej (19 %). Slovenské firmy však majú problémových platieb omnoho viac, 27 %, čím prekonávajú všetky ostatné krajiny, ktoré boli súčasťou štúdie. Platby na Slovensku meškajú tak od koncových ako aj od biznisových zákazníkov. V meškajúcich platbách „vynikalo" podľa EOS KSI Slovensko aj vlani, prvenstvo si však delilo s Rumunskom. Rumunsku sa podarilo výsledky mierne zlepšiť a dnes jeho firmy evidujú 26 % oneskorených alebo zlyhaných platieb. „Dôvodov, prečo majú s platbami najväčší problém práve slovenské firmy, môže byť viac. Naša štúdia napríklad ukázala, že dlhodobo ponúkajú o niečo dlhšie splatnosti, ako je priemer, čo môže ich zákazníkov viesť k horšej finančnej disciplíne. Alebo to môže súvisieť s vymožiteľnosťou práva, že sa zákazníci jednoducho spoliehajú, že ak nezaplatia faktúru, nič sa im nestane“, ozrejmil Peter Hetteš.

Naopak, najlepšiu platobnú disciplínu majú koncoví ako aj biznisoví zákazníci spomedzi krajín zahrnutých v štúdii v Dánsku (15 %), Nemecku, Švajčiarsku a Španielsku (všetky tri krajiny po 18 %).

Reprezentatívna EOS štúdia European Payment Practices sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3.400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedali okrem slovenských firiem aj firmy z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

IFR World Robotics Report: 114 % nárast predaja priemyselných robotov za posledných 5 rokov


Výročná správa World Robotics Report (publikovaná Medzinárodnou federáciou pre robotiku International Federation of Robotics, IFR na tohtoročnom stretnutí World Robot Summit v Tokiu) uvádza, že v období 2013 – 2017 došlo k rastu globálneho predaja priemyselných robotov o 114 %. V ďalších troch rokoch, t. j. až do roku 2021, by mal trh rásť priemerne o 14 % ročne.


Tohtoročný report IFR zdôrazňuje rad inovatívnych technológií, ako je napríklad spolupráca človeka so strojom alebo jednoduché programovanie, ktoré umožňuje zlepšiť produktivitu výroby a rozšíriť portfólio robotických aplikácií. Správa zmieňuje rastúci dopyt po robotickej automatizácii hlavne v automobilovom priemysle, elektrotechnickom odvetví a v kovospracujúcom priemysle. Medzi 5 najväčších trhov sa radí Čína, Japonsko, Južná Kórea, USA a Nemecko, ktoré spolu reprezentujú 73 % celkových globálnych dodávok robotov v roku 2017. Na Slovensku došlo v roku 2017 k 17 % nárastu prevádzkovaných priemyselných robotov, pričom hustota sa zvýšila na 151 robotov na 10.000 pracovníkov.

Koncept kolaboratívnej robotiky je základom spolupráce človeka a stroja namiesto obyčajného nahradenia človeka robotom. „Aj na Slovensku, resp. v celej strednej a východnej Európe sme dnes svedkami dramatického rastu dopytu po kolaboratívnych robotoch“, povedal Slavoj Musílek: „Rast registrujeme naprieč všetkými kľúčovými sektormi, ale čo je hlavne potešujúce, je enormný rast záujmu o využívanie výhod ľahkých, flexibilných kolaboratívnych robotov zo strany malých a stredných podnikov (SMB). Aj malé firmy tak dnes vďaka tomu využívajú v praxi výhody automatizácie a posilňujú svoju konkurencieschopnosť na lokálnych aj globálnych trhoch, a to hlavne vďaka zvyšovaniu efektivity, produktivity, kvality a finančných prínosov z dôvodu rýchlej návratnosti investície. A v neposlednom rade im roboty pomáhajú eliminovať negatívny dopad nedostatku pracovných síl.“


SELFIE: Na podporu digitálneho vyučovania v školách

Nový nástroj má pomôcť všetkým školám v Euróspkej únii, ale tiež v Rusku, Gruzínsku a Srbsku posúdiť, ako využívajú digitálne technológie na vyučovanie a učenie sa. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia o efektívnom učení sa s podporou využívania inovačných vzdelávacích technológií) bude mať v Euróspkej únii k dispozícii 76,7 milióna študentov a učiteľov v 250.000 školách, pričom ho budú môcť využívať dobrovoľne. Teraz sa zavádza v 24 jazykoch EÚ a v budúcnosti budú nasledovať ďalšie mutácie. 

Na platforme SELFIE sa môžu zaregistrovať školy vyššieho primárneho, sekundárneho aj odborného vzdelávania. Cieľom Európskej komisie je do konca roka 2019 zapojiť milión študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl. Je to jedna z 11 iniciatív akčného plánu digitálneho vzdelávania, ktorý komisia predstavila v januári tohto roka. Cieľom akčného plánu je rozvíjať digitálne zručnosti v Európe a podporiť inovatívne využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní a učení sa. Keď sa škola rozhodne využiť SELFIE, žiaci, vedúci pracovníci škôl a učitelia sa zapoja do úvah o sérii krátkych vyhlásení na posúdenie, či sa pri vyučovaní a učení sa používajú technológie. Nástroj má modulárny charakter. Školy si môžu vybrať zo série voliteľných vyhlásení a pridať osem prispôsobených otázok tak, aby zodpovedali ich príslušným potrebám a prioritám. Vyplnenie dotazníka trvá 20 až 30 minút. Škola potom dostane na mieru šitú správu s výsledkami. Správa, ktorú pre danú školu vygeneruje nástroj SELFIE, sa môže využiť na dialóg v školskej komunite s cieľom vymedziť kroky na zlepšenie využívania digitálnych technológií v záujme kvalitnejšieho vzdelávania. Mohla by sem patriť napríklad osobitná odborná príprava pre učiteľov alebo podpora študentov v otázkach, ako je bezpečnosť on-line. Všetky odpovede na SELFIE sú anonymné a nezbierajú sa žiadne osobné údaje. Údaje sa nebudú využívať na zoraďovanie škôl či vzdelávacích systémov.

SELFIE je už dostupné v školách v Srbsku a začiatkom budúceho roka sa sprístupní všetkým krajinám v regióne západného Balkánu. V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa v Madride v spolupráci so španielskym ministerstvom školstva uskutoční konferencia venovaná SELFIE. Podujatie spojí školy z celej Európy, ktoré budú využívať tento nástroj a ich skúsenosti a spätná väzba sa použijú na jeho ďalšie zlepšovanie. Komisia takisto vyvinie pomôcky pre školy, aby im pomohla prijať kroky potrebné na rozšírenie využívania digitálnych technológií po tom, čo tieto školy vyplnili dotazník SELFIE. Navyše v súčasnosti skúma potenciálne synergie s existujúcimi sieťami učiteľov a škôl, najmä s eTwinningom, čo je on-line platforma podporovaná z programu Erasmus+, ktorá sa stala najväčšou sieťou učiteľov na svete.


Komisia na vývoji SELFIE spolupracovala s ministerstvami školstva a odborníkmi na digitálne vzdelávanie z celej Európy. K partnerským inštitúciám patria Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) a Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní. Minulý rok skúšobnú verziu nástroja mohlo otestovať 650 škôl v 14 krajinách. Z tohto pilotného projektu vzišlo 67.000 návrhov, ako SELFIE ešte viac zjednodušiť a zlepšiť. Spätná väzba bola zohľadnená v aktuálnej verzii.

pondelok 29. októbra 2018

Pripomíname: 100. výročie Československej republiky


Domovskú stránku slovenského a českého Googlu zdobí slávnostný Doodle - zobrazuje Bratislavský a Pražský hrad v oválnom rámiku s číslovkou 100. Upravená domovská stránka Googlu zároveň odkazuje aj na spoločnú virtuálnu Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu, ktorú pre on-line platformu Google Arts and Culture pripravilo Národní muzeum v Prahe a Slovenské národne múzeum.

Ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov nového štátu? To sú úvodné slová výstavy, na ktorej spolupracovali Slovenské národné múzeum a Narodní muzeum, venovanej 100. výročiu vzniku Československej republiky. V Bratislave bola výstava prístupná verejnosti od 27. apríla až do 9. septembra 2018. Samotná on-line výstava rozpráva príbeh Československa v štyroch tematických celkoch: Vznik Československa, Voľný čas, Šport a Viera v ére Československa. Je sprístupnená na platforme Google Arts & Culture a z pohodlia obývačky ju tak môžu navštíviť ľudia z celého sveta. V rámci virtuálnej prehliadky sú sprístupnené také artefakty a exponáty, ako napr. letecká bunda M. R. Štefánika, ktorú mal oblečenú aj v osudný deň tragického letu z Udine do Bratislavy, socha Svätého Floriána (pôvodom z 19. storočia, stredné Slovensko, Uhorsko), ktorá bola v 50. rokoch minulého storočia zachránená odvážnymi ľuďmi pred jej zničením Štátnou bezpečnosťou, tretry Emila Zátopka, ktorý vybojoval prvú zlatú olympijskú medailu ako československý pretekár z roku 1924, kronika trampskej osady Hebron či Zlatá růže z Velehradu.

Zatiaľ posledný lokálny Doodle sa objavil na slovenskej domovskej stránke Googlu 17. novembra 2014 pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie. Slovenský Google si špeciálnou úpravou loga vo Vyhľadávači Google pripomenul v minulosti viacero významných slovenských osobností. Vôbec  prvým lokálnym Doodlom bolo výročie narodenia Ľudovíta Štúra z roku 2008. Ďalej išlo o také osobnosti ako Martin Kukučín, Anton Bernolák, Juraj Jánošík, Adam František Kollár či Milan Rúfus.

Google Doodle je graficky upravené logo Google na domovskej stránke vyhľadávača, ktoré Google pravidelne pripravuje pri príležitosti rôznych sviatkov alebo udalostí. Niekedy sa pri kliknutí na obrázok zobrazia zaujímavé informácie k práve oslavovanému výročiu. Túto tradíciu odštartovali skôr náhodou v roku 1999 sami zakladatelia Googlu Larry Page a Sergey Brin, no pravidelne sa o tvorbu Doodlov začal starať až v roku 2000 jeden z technikov v Googli Denis Hwang, ktorý za to zodpovedá až dodnes. Od roku 1999 už stihol Google vytvoriť vyše 2-tisíc unikátnych Doodlov venovaných dôležitým osobnostiam, udalostiam alebo výročiam.


EU: Lepšia ochrana súkromia na Facebooku


Európsky parlament prostredníctvom schváleného nelegislatívneho uznesenia vyzval Facebook, aby umožnil orgánom EÚ vykonať celkový audit, ktorý by sa zameral na mieru ochrany dát a bezpečnosti osobných údajov zabezpečovaných touto sociálnou sieťou. Parlamentnej výzve predchádzal škandál ohľadom neoprávneného prístupu a zneužitia údajov 87 miliónov používateľov Facebooku.

Poslanci pripomínajú, že spoločnosť Facebook svojim konaním neotriasla len dôverou občanov, ale porušila aj právo EÚ. Odporúčajú preto prijať zmeny, ktoré by uviedli fungovanie tejto sociálnej siete do súladu s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. Poslanci pripomínajú, že údaje získané spoločnosťou Cambridge Analytica mohli byť zneužité oboma tábormi v rámci referenda o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ, využiť sa mohli aj na cielené oslovovanie voličov počas prezidentských volieb v USA v roku 2016. Parlament zdôraznil potrebu bojovať proti pokusom o manipuláciu európskych volieb a nevyhnutnosť prispôsobiť volebné zákony členských štátov novej digitálnej realite.


Poslanci v rámci prevencie pred zásahmi do volebného procesu, na ktoré sa využívajú sociálne médiá, navrhujú:
•     uplatňovanie tradičných (neelektronických) opatrení na ochranu volebného procesu aj v elektronickom priestore - ide napríklad o transparentnosť a obmedzenie volebných výdavkov, dodržiavanie volebného moratória a rovnaké zaobchádzanie s kandidátmi;
•     uľahčenie rozpoznávania platenej politickej reklamy a organizácií, ktoré si ich objednali;
•     zákaz profilovania na politické a volebné účely a profilovania na základe online správania sa, ktoré môže odhaliť politickú orientáciu;
•     označovanie obsahu na platformách sociálnych médií, ktorý zdieľajú softvérové roboty (tzv. boty), urýchlenie procesu odstraňovania falošných účtov a spoluprácu platforiem s nezávislými overovateľmi faktov a akademickou obcou s cieľom informovať používateľov o dezinformáciách;
•     vyšetrovanie vo veci údajného zneužívania internetového politického priestoru zahraničnými mocnosťami, ktoré by malo byť realizované na úrovni členských štátov s podporou Eurojustu.

Nelegislatívne uznesenie nadväzuje na stretnutie lídrov politických skupín v EP s generálnym riaditeľom spoločnosti Facebook Markom Zuckerbergom a tri následné vypočutia. Uznesenie tiež spomína napadnutie systémov spoločnosti Facebook, ktorá v tejto súvislosti informovala dňa 28. septembra o úniku informácií.

Hoaxy: Nové upozornenia na Facebooku


Polícia spustila novú stránku na Facebooku. Jej hlavným cieľom bude zhromažďovanie hoaxov a podvodov, ktoré sa šíria predovšetkým prostredníctvom internetu. Obsah stránky Hoaxy a podvody bude aktualizovaný podľa potreby a aktuálneho vývoja.

Ako príklady výrazného hoaxu za posledné obdobie môžeme uviesť správu o hrozbe teroristického útoku na vianočných trhoch v Bratislave alebo pokusy o únosy detí dodávkami. V prípade podvodov rezonujú hlavne podvodné stránky na Facebooku, ktoré od „výhercov" požadujú najprv zaplatiť menší poplatok, avšak samotnú výhru im nikdy neodošlú. Rozšírenou formou podvodu je aj žiadosť o platbu z falošnej emailovej adresy údajného konateľa spoločnosti, ktorá je odoslaná skutočnému finančnému oddeleniu. Firmy takto prišli už o desiatky tisíc eur.

Oficiálna stránka Polícia Slovenskej republiky na Facebooku s viac ako 160.000 sledovateľmi bude naďalej hlavným komunikačným kanálom Policajného zboru. Jej obsah je aktualizovaný niekoľkokrát denne, čím však zanikajú niektoré statusy, ktoré si tak čitatelia nevšimnú. Práve pre tento dôvod budú zhromažďované príspevky o hoaxoch a podvodoch na samostatnej a menej často aktualizovanej stránke. Zámerom je, aby sa používatelia internetu na ňu vracali v akýchkoľvek prípadoch, keď si nebudú istí hodnovernosťou stránky, mailovej správy, respektíve masovo šírenej správy. Nová stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR má byť čoskoro overená spoločnosťou Facebook, čo znamená, že sa pri jej názve bude objavovať modrý symbol rovnako ako pri hlavnej stránke Policajného zboru. Používatelia sociálnej siete vďaka nej môžu ľahko spoznať, že ide o oficiálnu stránku polície.

piatok 26. októbra 2018

On-line: Knižný kompas


Vrátiť ľudí späť ku knihám a k čítaniu s pozitívnym vplyvom na náš život - to je základné motto zaujímavej akcie. Knižný kompas priniesol naraz, v jeden deň na pulty slovenských kníhkupectiev 28 noviniek zahraničných aj domácich autorov, akými sú Paulo Coelho, EL James, Jozef Karika, Andrea Coddington, Arpád Soltész, Kristína Tormová a ďalší.

Vydavateľstvo Ikar a kníhkupci z celého Slovenska vrátane Panta Rhei a Martinus sa spojili a pripravili ďalšiu akciu: v dvoch vlnách predstavia 35 pôvodných aj prekladových titulov od osvedčených autorov. Zámerom Knižného kompasu je upriamiť pozornosť ľudí opäť na čítanie a jeho pozitívne účinky na ľudskú psychiku: zvyšuje inteligenciu, zlepšuje pamäť, redukuje stres a prispieva k vyššej empatii. Kto z nás to nepotrebuje?        

Súčasťou akcie budú tiež besedy spisovateľov po celom Slovensku či súťaž o 166 kníh podľa vlastného výberu. Pripravených je ďalej takmer 110.000 špeciálnych súťažných záložiek, aj autorských záložiek s ich citátmi. A ako darček ku každej zakúpenej knihe z ponuky Knižného kompasu môžete do konca novembra t.r. získať Motivačný zápisník iba za euro! Viac informácií získate na internetových stránkach kniznykompas.sk.

Auto: V budúcom roku sa predá rekordných 100 miliónov kusov


Automobilový priemysel dosiahne v budúcom roku ďalší míľnik – na celom svete sa zaregistruje vyše 100 miliónov nových vozidiel. Prispejú k tomu najmä Čína a India, kde je po autách najväčší dopyt. V porovnaní s minulými rokmi sa však rast trhu spomalí.

Podľa analýzy automobilového priemyslu od Euler Hermes sa v roku 2019 očakáva 101,6 milióna nových registrácií, kým v roku 2018 ich bude 99,7 milióna. Stúpajúci trend má v budúcnosti pokračovať a každý rok majú pribudnúť 2 až 3 milióny nových registrácií.V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa však tempo rastu spomalí. V roku 2017 trh stúpol o 3,1 percenta, v roku 2018 o 3,0 a v roku 2019 narastie o 1,9 percenta. „Napriek pomalšiemu rastu sú vyhliadky priaznivé. Nové registrácie budú pribúdať, a to napriek niektorým prekážkam, ktoré vo svete rezonujú. Je to napríklad spomaľovanie ekonomického rastu v Európe či Ázii, prísnejšie poskytovanie úverov alebo zachovávanie veľkých cenových rozdielov medzi starými a novými vozidlami“, komentuje Peter Mucina.

Na celom svete v súčasnosti jazdí 1,3 miliardy áut, medzi krajinami však existujú veľké rozdiely. Napríklad v Indii vychádza na 1000 obyvateľov len 25 áut, v Číne 120 a v Brazílii 210. Vo vyspelých západných krajinách je to niekoľkonásobne viac, v Severnej Amerike je na 1000 obyvateľov vyše 800 áut a v západnej Európe 600. „Rozvíjajúce sa trhy predstavujú obrovskú príležitosť, pretože dokážu v najbližších rokoch prijať milióny nových áut. Napríklad k prekročeniu 100-miliónovej hranice najviac prispejú Čína a India, pretože tam je po autách najväčší dopyt“, hovorí Mucina. K rastu však prispejú aj vyspelé trhy, kde stúpa záujem o inovácie a nové technológie. Vidieť to napríklad na komerčnom úspechu športových vozidiel SUV alebo čoraz väčšej popularite elektrických áut. V posledných rokoch sa zároveň zvyšuje tlak na regulácie a normy, ktoré majú chrániť životné prostredie, čo pri vývoji a záujme o nové modely tiež zohrá dôležitú úlohu.

EU: Vylepšený Schengenský informačný systém


Poslanci Európskeho parlamentu schválili tri nariadenia reformujúce Schengenský informačný systém (SIS), ktorý je najčastejšie využívaným systémom v oblasti bezpečnosti a ochrany hraníc v Európe.

Nová legislatíva prináša nasledujúce zmeny:
- nové upozornenia na neznáme osoby, ktoré sú hľadané v súvislosti so závažnou trestnou činnosťou a terorizmom;
- povinnosť vnútroštátnych orgánov podeliť sa o detaily súvisiace s teroristickými trestnými činmi so všetkými členskými štátmi;
- preventívne upozornenia týkajúce sa detí, ktorým hrozí únos, a to najmä zo strany jedného z rodičov, a upozornenia týkajúce sa ohrozenia zraniteľných osôb;
- nové upozornenia týkajúce sa rozhodnutí o návrate, ktoré by mali uľahčiť členským štátom navrátenie občanov tretích krajín nezákonne sa zdržiavajúcich na území EÚ do krajín ich pôvodu.

V súčasnosti majú k Schengenskému informačnému systému prístup orgány na kontrolu hraníc, polícia, ako aj colné, justičné a migračné orgány. Na základe novej legislatívy získa prístup ku všetkým upozorneniam a záznamom aj Europol. Prístup získa aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, avšak iba k záznamom a upozorneniam, ktoré sa týkajú jej činnosti.

Schengenský informačný systém bol vytvorený v roku 1995 - po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Vylepšená verzia systému, známa tiež pod skratkou SIS II, vznikla formálne v roku 2006, funkčná je však od roku 2013. Aktuálny SIS využíva 30 krajín v celej Európe. V roku 2017 zaznamenal systém päť miliárd nahliadnutí zo strany vnútroštátnych orgánov.

štvrtok 25. októbra 2018

Trend: Mobilný prístup k firemným mailom


Podľa prieskumu uskutočneného v septembri t.r. medzi českými a slovenskými IT administrátormi riešení GFI a Kerio zostávajú v oblasti elektronickej pošty najväčším problémom spamy a vírusy.  Hneď za nimi sa objavuje prístup k elektronickej pošte z nedostatočne zabezpečených BYOD zariadení, ktoré stále viac pracovníkov používa na prístup k firemným mailom a zvyšujú tak ohrozenie podnikových sietí.

Útoky na mobilné zariadenia a hlavne na mobilné telefóny sú čím ďalej častejšie a účinnejšie. Ešte v čerstvej pamäti je napadnutie zavírenou mobilnou aplikáciou Android, ktorá bola stiahnutá z Google Play a ktorá umožnila prístup k bankovým účtom používateľov. Infikované mobilné zariadenia pripájajúce sa bez akejkoľvek ochrany k firemným sieťam sa potom stávajú hrozbou aj pre podnikové dáta.

Hlavné zistenia prieskumu GFI & Kerio:
- Popri zálohovaní dát (63 %) je podľa opýtaných IT administrátorov podceňovaná hlavne ochrana elektronickej pošty (43 %), zabezpečenie webového prístupu (37 %) a zabezpečenie koncových bodov (30 %).
- V oblasti ochrany mailovej infraštruktúry v SMB spoločnostiach registruje najviac IT administrátorov (77 %) problémy so spamami a vírusmi, 42 % sa stretáva s prístupom z mobilných zariadení, 32 % hľadaním stratených mailov a 23 % nedostatočnou kapacitu mailového úložiska.
- Viac ako polovica používateľov využíva mobilné zariadenia ako primárny prístup k elektronickej pošte v 45 % SMB firiem.

Vzhľadom na množiacie sa útoky na mobilné zariadenia, ktoré na rozdiel od osobných počítačov spravidla nemajú ani základnú antivírusovú ochranou, raste hrozba napadnutia aj mailových systémov, ku ktorým tieto zariadenia pristupujú. Elektronická pošta je kľúčovou komunikačnou infraštruktúrou pre všetky SMB firmy, ktoré by mali vziať do úvahy trend presunu k mobilnému prístupu k pošte a adekvátne posilniť ochranu v tejto oblasti.

EU: Lepšia kvalita vody z kohútika a menej plastového odpadu


Európsky parlament schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery vo vodu z vodovodu, ktorá je výrazne lacnejšia a k životnému prostrediu šetrnejšia ako balená voda. Sprísnia sa tak limity pre niektoré znečisťujúce látky vrátane olova (o polovicu), niektorých endokrinných disruptorov (napríklad polyfluóralkylovaných látok, PFAS) či škodlivých baktérií. Zavedie tiež povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov prítomných vo vode.

Členské štáty by podľa poslancov mali prijať opatrenia na zabezpečenie univerzálneho prístupu k čistej vode v celej EÚ a zároveň uľahčiť prístup k vode v obciach a vo verejných budovách - napríklad budovaním bezplatných pitných fontánok, kde je to technicky realizovateľné a primerané. Parlament tiež presadzuje, aby reštaurácie, jedálne a poskytovatelia stravovacích služieb ponúkali svojim klientom vodu zadarmo alebo len za malý servisný poplatok.

V nadväznosti na občiansku iniciatívu Right2Water (Právo na vodu) poslanci zopakovali svoju požiadavku, aby sa členské štáty zamerali aj na potreby zraniteľných a marginalizovaných skupín. Schválený text od vnútroštátnych orgánov požaduje, aby identifikovali osoby bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode, zvážili možné riešenia ich situácie a informovali ich o možnostiach pripojenia sa na rozvodnú sieť alebo o alternatívnych možnostiach prístupu k pitnej vode.

Parlament EÚ začne rokovať o konečnom texte novej legislatívy s Radou v momente, keď sa ministri dohodnú na svojej rokovacej pozícii. Podľa Európskej komisie by nižšia spotreba balenej vody mohla domácnostiam v EÚ ušetriť viac ako 600 miliónov eur ročne. Novela smernice o pitnej vode je tiež dôležitá na plnenie stratégie EÚ pre plasty z januára 2018.

Upozorňujeme: Investičné podvody cez internet


Polícia upozorňuje na podvody, ktoré sa môžu šíriť aj prostredníctvom internetu. Opakovaný nevyžiadaný telefonát, prísľub rýchlej návratnosti financií, časovo neobmedzená a údajne lukratívna ponuka sú častými znakmi práve investičných podvodov.
     
Ak sa už v minulosti niekto stal obeťou investičného podvodu, môže sa ňou stať znova. Podľa polície totiž podvodníci mohli predať informácie o obeti iným páchateľom. Policajný zbor SR spolu s Europolom upozorňuje na rôzne formy investičných podvodov. Skôr než peniaze niekomu dáte či investujete, je potrebné sa poradiť. Podvodníci sa obete často snažia presvedčiť, že ponuka je určená len im a nemajú o nej veľmi rozprávať svojim známym.
      
Jedným z opatrení prevencie môže byť aj to, že oslovená potenciálna obeť nebude reagovať na neštandardné telefonáty ohľadom investičných príležitostí. Pozor si treba podľa polície dávať aj na ponuky, ktoré sľubujú bezpečné investovanie, garantovanú návratnosť a veľký zisk. V tejto súvislosti polícia pripomína, že svoje podozrenie na podobné formy podvodu môžete nahlásiť, a tým pomôcť zabrániť ich šíreniu.

streda 24. októbra 2018

EU: Na čiastočný úväzok pracuje tretina žien


Na Slovensku vlani pracovalo na čiastočný úväzok podľa analýzy Slovenskej sporiteľne na základe údajov Eurostatu len 8 % žien a 4 % mužov. V porovnaní s Európskou úniou (EÚ) Slovensko zaostáva, keďže v rámci nej čiastočný úväzok využilo 32 % žien a 9 % mužov. 
     
Zosúladenie pracovného a rodinného života vedie mnohé ženy v rámci 28 krajín EÚ k tomu, aby sa zamestnali na čiastočný úväzok. „Najvyšší podiel pracujúcich žien na čiastočný úväzok bol v Holandsku (76 %), nasleduje Rakúsko (47 %) a Nemecko (46 %). V prípade Holandska je aj najvyšší podiel mužov pracujúcich na čiastočný úväzok v rámci EÚ, a to na úrovni 16 %", priblížila Lenka Buchláková. Najmenej ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok bolo v Bulharsku, kde na čiastočný úväzok pracovali len 2 % žien aj mužov. Z okolitých krajín majú výrazný podiel skrátených pracovných úväzkov Rakúšania, v prípade žien ide takmer o polovicu. 
     
Čiastočný pracovný úväzok alebo skrátený pracovný čas má svoje výhody aj nevýhody. V mnohých európskych krajinách ho ľudia využívajú, pretože majú viacero pracovných aktivít naraz. Pre ženy je neraz výhodou to, že sa môžu viac venovať rodine a deťom. Na druhej strane, pracovať na čiastočný úväzok znamená aj nižšiu mesačnú mzdu. „Často sa ľudia zamestnajú na čiastočný úväzok aj nedobrovoľne, pretože si nedokážu nájsť pozíciu na plný úväzok. Nezamestnanosť žien na Slovensku dosiahla za rok 2017 úroveň 8,4 %, u mužov to bolo 7,9 %", doplnila Buchláková. Mnoho mužov si v prípade čiastočného úväzku popri práci dopĺňa vzdelanie.
   
Vlani bola v EÚ miera nezamestnanosti žien na úrovni 7,9 % a u mužov 7,4 %. V 13 členských štátoch bola miera nezamestnanosti vyššia u žien, v 12 krajinách u mužov a v Belgicku, Luxembursku a Poľsku bola rovnaká. Štatistiky ukázali, že nezamestnanosť je stále vyššia u žien ako u mužov. Pozorovať to možno v Grécku či v Španielsku. Najväčšie rozdiely v opačnom prípade, teda, že nižšia miera nezamestnanosti bola u žien ako u mužov, boli v Litve a v Lotyšsku.

On-line: Inovatívne riešenie náboru IT odborníkov


Na slovenskom pracovnom trhu dlhodobo chýbajú tisícky odborníkov z oblasti informačných technológií. Navyše počet absolventov študijných odborov v oblasti informačných a komunikačných technológií v poslednom čase klesá. S pribúdajúcou robotizáciou, prepojenosťou ekonomiky a bežného života tak dopyt po IT odborníkoch niekoľkonásobne presahuje ponuku. Špecializovaná platforma na nábor IT odborníkov pomáha získať potrebných špecialistov a na druhej strane IT odborníkom pomáha zorientovať sa v záplave ponúk.

Firmy, ktoré majú problém s náborom IT odborníkov, sa môžu obrátiť na špecializovanú platformu Techloop. Platforma stavila na diskrétnosť a prepojenie iba tých firiem a expertov, ktorí sa na základe svojich predstáv a požiadaviek s najväčšou pravdepodobnosťou dohodnú. Zakladateľom Techloopu sa nepáčila doterajšia prax, keď IT vývojárom chodia denne desiatky pracovných ponúk od personálnych agentúr. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v IT a personalistike sa preto rozhodli pre úzku špecializáciu náboru v oblasti IT. Dôraz kladú na zachovanie anonymity uchádzačov a od firiem vyžadujú, aby uviedli informácie o plate pri každej inzerovanej pozícií. Ich databáza každodenne narastá a v súčasnosti v nej Techloop má približne 52.000 registrovaných používateľov, z toho je viac ako 16.000 overených. Úspešných uchádzačov o prácu Techloop odmeňuje bonusom vo výške 500 Eur a firmám umožňuje využívať svoju databázu bezodplatne.

„V dnešnej dobe je pre komerčné firmy, ale aj pre verejné inštitúcie veľmi zložité získať nových IT odborníkov. Je to spôsobené pretlakom ponúk, v ktorých sa odborníci nedokážu zorientovať. Práve preto im ponúkame jednoduchú a efektívnu platformu, kde si v pár krokoch vyplnia svoj profil. Na základe kritérií, ktoré uvedú umožníme firmám, ktoré zodpovedajú ich požiadavkám a predstavám, aby ich priamo kontaktovali. Priemerne u nás trvá celý takýto proces, od registrácie po podpísanie zmluvy, 2,5 mesiaca“, hovorí João Duarte. Počas leta prešla platforma výraznými vylepšeniami, ktoré pocítia firmy aj záujemcovia o prácu. Tí len stručne zhrnú svoje skúsenosti a niekoľkými klikmi sa zaregistrujú. Firmám bude stačiť iba jedno kliknutie, aby sa im zobrazil anonymizovaný profil. Vhodného uchádzača tak budú môcť v databáze Techloopu nájsť oveľa rýchlejšie. „V predošlých mesiacoch nám prišlo množstvo pripomienok a tipov od našich používateľov, ktorí sa s nami podelili o ich používateľskú skúsenosť. Na základe spätnej väzby a požiadaviek sme zrealizovali veľa vylepšení, vďaka ktorým sa vyhľadávanie v databáze urýchli, celá webová stránka bude prehľadnejšia a celkovo užívateľský priateľskejšia“, dopĺňa Duarte.

Podľa Eurostatu sektor ICT na Slovensku predstavuje 2,8 % zo všetkých zamestnaných ľudí vo všetkých dostupných sektoroch. V roku 2017 zamestnávali 20 % všetkých firiem s 10 a menej zamestnancami ICT špecialistu. Treba však dodať, že to nezahŕňa finančný sektor. V roku 2017 sa 6 % spoločností na Slovensku pokúšalo nájsť špecialistu v sektore ICT a viac ako polovica (51 %) mala problém nájsť vhodného kandidáta.

Trend: Klesajúce náklady a nové technológie zvyšujú dopyt po obnoviteľnej energii


Hoci slnečná a veterná energia už patria medzi najlacnejšie zdroje energie na celom svete, ešte stále neukázali svoj plný potenciál. Prekážky, ktoré dlhšiu dobu bránili rozsiahlejšiemu zavádzaniu obnoviteľných zdrojov, sa strácajú.

Upozorňuje na to nová správa Deloitte Global s názvom Globálne trendy v obnoviteľnej energii (Global Renewable Energy Trends). „V prípade zavedenia obnoviteľných zdrojov energie vo veľkom meradle si už nekladieme otázku či vôbec, ale kedy. Veľké krajiny už dosiahli cenovú paritu pre určité obnoviteľné zdroje. Keďže ceny aj naďalej klesajú, rozvinuté aj rozvíjajúce sa trhy majú schopnosť integrovať obnoviteľné zdroje do svojich sieťových systémov, aby si zabezpečili konkurenčnú výhodu. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov by mala podporiť integráciu obnoviteľných zdrojov na trhu s elektrickou energiou a spustiť reformu súčasného modelu podpory na Slovensku, ktorý sa považuje za prekonaný“, uviedol Ján Bobocký. Obnoviteľné zdroje energie, najmä slnečná a veterná, sa cenou a výkonom vyrovnávajú bežným zdrojom energie. Slnečná a veterná energia môžu konkurovať tradičným zdrojom energie svojou cenou pri dosiahnutí rovnakého výkonu vďaka trom hlavným faktorom: porovnateľná cena a výkon, integrácia do siete a technológie. Je pravdepodobné, že ceny budú aj naďalej klesať a dostupnosť sa zlepší, keďže moderné technológie ako blockchain, umelá inteligencia (UI) a 3D tlač ešte posilňujú zavádzanie obnoviteľných zdrojov.

„Dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie v posledných rokoch ohromne vzrástol. Vlády, komunity, rozvíjajúce sa trhy a korporácie si čoraz viac uvedomujú, že obnoviteľné zdroje energie sú udržateľné a dostupné, a chcú ich zahrnúť do svojich súčasných aj budúcich obstarávacích plánov“, doplnil Bobocký. Veterná a slnečná energia sa dnes považujú za riešenie vyvažovania siete, ktoré bolo v minulosti považované za prekážku. Preukázali schopnosť posilniť odolnosť a spoľahlivosť siete a ponúkajú základné sieťové služby. Tieto energie dokážu zvýšiť výkon oveľa rýchlejšie ako bežné elektrárne, pomáhajú stabilizovať sieť dokonca aj po západe slnka a počas bezvetria. V prípade slnečnej fotovoltiky je tiež možná vyššia presnosť odozvy než pri akomkoľvek inom zdroji. Automatizácia a moderná výroba zlepšujú produkciu a prevádzkovanie obnoviteľných zdrojov znižovaním nákladov a času zavedenia systémov obnoviteľnej energie.

utorok 23. októbra 2018

Novinka: Smart TV 8K


Na Slovensku sa začal predávať nový televízor Samsung s inteligentnými funkciami a špičkovou technológiou QLED. Podporuje optimalizáciu zvuku podľa analýzy scény v reálnom čase a obraz prispôsobí podľa aktuálneho jasu vo vašej miestnosti.

Televízor s natívnym 8K rozlíšením má rozlíšenie 7680 × 4320 bodov. To znamená až 33 177 600 pixelov na ploche s uhlopriečkou 75“. Je vybavený procesorom Quantum 8K s umelou inteligenciou. Už dnes je obsah 4K a bude pribúdať. Tento displej je 4× jemnejší ako doterajšie 4K (UHD) displeje s rozlíšením 3840 × 2160 px.

Procesor umožní automatické upscalovanie (prepočítanie) do rozlíšenia 8K aj keď si budete púšťať video v nižšom rozlíšení. Obraz, ktorý bude procesorom vytvorený v reálnom čase, sa vďaka tomu bude podobať na natívny 8K obraz.

Radíme: Bezplatné vyšetrenie pre ľudí so psoriázou


Pri príležitosti Svetového dňa psoriázy pripravuje 27 dermatovenerologických ambulancií na Slovensku v piatok 26. októbra pre pacientov trpiacich týmto ochorením Deň otvorených dverí.  

Psoriáza, chronické zápalové ochorenie imunitného systému, postihuje v rovnakej miere ženy aj mužov. Väčšinou vzniká na vonkajšej strane lakťov, kolien či na hlave, no môže sa objaviť aj inde. Spozornieť by ste mali, ak si všimnete výskyt striebristých šupiniek, ktoré môžu svrbieť, páliť či pichať. Veľa ľudí tieto prejavy prisudzuje iným kožným ochoreniam, najčastejšie atopickému ekzému. „Prejavujú sa podobne, výrazne svrbivými šupinkami na koži, mokvaním a chrastami, no nejde o to isté. Ku liečbe psoriázy pristupujeme inak, ako k liečbe atopického ekzému. Správna diagnóza je kľúčová“, upozorňuje prof. MUDr. Juraj Péč CSc. Väčšina pacientov psoriázu dostáva medzi 15. až 35. rokom života. Podľa doktora Péča za ochorením stojí najmä genetika. „Ak majú psoriázu obaja rodičia, pravdepodobnosť výskytu u ich dieťaťa je dokonca až 41 %,“ vysvetľuje. Gény však vznik psoriázy iba predurčujú. Spúšťačom býva najčastejšie stres. U niekoho je to maturitná skúška, u iných štúdium na univerzite, zamestnanie, svadba či narodenie dieťaťa. Stresovým situáciám sa však neviete vždy vyhnúť. Najlepšou prevenciou je preto zdravý životný štýl. Obezita, fajčenie či alkohol totiž zhoršujú symptómy a zvyšujú pravdepodobnosť vzniku psoriázy. 
Psoriáza je tiež častým pôvodcom iných zdravotných ťažkostí. „Až u 69 % pacientov môže napríklad dôjsť ku zmene štruktúry nechtov, k ich drobeniu či oddeleniu od nechtového ložiska. U 34 % pacientov sa súčasne so psoriázou vyvinie aj psoriatická artritída, teda zápal kĺbov, vedúci k ich poškodeniu. U 10-tich až 15-tich % z týchto pacientov je práve psoriáza prvou manifestáciou psoriatickej artritídy,“ vysvetľuje odborník. To však nie sú jediné problémy, ktoré ochorenie prináša. Môže vás zasiahnuť aj po emocionálnej stránke. Doktor Péč vraví, že v prípade psoriázy sú psychické problémy bežné: „Ľudia s týmto ochorením veľakrát cítia úzkosť, nedostatok sebadôvery a môžu dokonca upadnúť do depresií. Často odídu z práce, rozpadnú sa im vzťahy.“ Preto myslite na to, že nie je hanba vyhľadať popri dermatologickej liečbe aj pomoc psychológa. 
Zákerné kožné ochorenie sa prejavuje postupne. Na začiatku si nemusíte nič všimnúť. Nezanedbajte preto prevenciu, vďaka ktorej môžete ochorenie zachytiť už v začiatkoch. Príležitosťou spraviť prvý krok je deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa psoriázy. Zdarma a bez výmenného lístka vás 26. októbra od 8:00 do 15:00 vyšetria na jednej z 27 dermatovenerologických ambulancií.  Stačí si len rezervovať termín na webovej stránke derma.sk.