štvrtok 5. marca 2020

EU: Klimatická neutralita

Európska komisia plánuje ukotviť v právnych predpisoch politický záväzok Európskej únie (EÚ) dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu na ochranu našej planéty aj ľudí. Zároveň štartuje verejnú konzultáciu o budúcom Európskom klimatickom pakte. 

Formou európskeho klimatického predpisu komisia navrhuje právne záväzný cieľ dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov do roku 2050. Na tento účel sú inštitúcie EÚ a členské štáty povinné prijať potrebné opatrenia na úrovni EÚ i vnútroštátnej úrovni. Klimatický predpis zahŕňa opatrenia na sledovanie pokroku a zodpovedajúce prispôsobenie našich krokov na základe existujúcich systémov, ako je napríklad postup členských štátov pri riadení národných energetických a klimatických plánov, pravidelné správy Európskej environmentálnej agentúry a najnovšie vedecké dôkazy o zmene klímy a jej vplyvoch. Dosiahnutý pokrok sa prehodnotí každých päť rokov, v súlade s „globálnym hodnotením“ vykonávaným podľa Parížskej dohody.

Súčasťou klimatického predpisu je aj cesta na dosiahnutie vytýčeného cieľa do roku 2050:
* Komisia na základe komplexného posúdenia vplyvu navrhne nový cieľ EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov na obdobie do roku 2030. Klimatický predpis sa zmení po ukončení posúdenia vplyvu.
* Komisia do júna 2021 preskúma všetky relevantné politické nástroje a v prípade potreby navrhne ich revíziu, aby sa umožnilo dosiahnutie dodatočného zníženia emisií do roku 2030.
* Komisia navrhuje vytýčiť pre celú EÚ na obdobie 2030 – 2050 trajektóriu znižovania emisií skleníkových plynov, aby bolo možné merať pokrok a orgány verejnej moci, podniky a občania mohli predvídať vývoj situácie.
* Komisia do septembra 2023 a potom každých päť rokov posúdi súlad opatrení EÚ a vnútroštátnych opatrení s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu a trajektóriou úsilia v tomto smere na obdobie 2030 – 2050.
* Komisia bude splnomocnená vydávať odporúčania členským štátom, ktorých počínanie nebude v súlade so snahou dosiahnuť klimatickú neutralitu. Členské štáty budú povinné takéto odporúčania náležite zohľadniť, v opačnom prípade budú musieť objasniť dôvody svojho konania. Komisia môže takisto preskúmať, či sú trajektória a opatrenia na území celej Únie primerané.
* Ďalej budú členské štáty povinné vypracovať a vykonávať stratégie adaptácie s cieľom posilniť odolnosť a znížiť mieru zraniteľnosti voči účinkom zmeny klímy.

Európska komisia už uverejnila úvodné posúdenie vplyvu budúceho mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach a preskúmanie smernice o zdaňovaní energie, teda dvoch ďalších dôležitých politických nástrojov v rámci európskej zelenej dohody. Navyše kolégium komisárov prijalo návrh vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc so zámerom vyzdvihnúť výhody intenzívnejšieho využívania železničnej siete na prepravu pasažierov a nákladu.