piatok 6. marca 2020

EU: Stratégia rodovej rovnosti

Európska komisia (EK) predstavila novú stratégiu dosiahnutia rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. S podporou novovytvorenej pracovnej skupiny pre rovnosť zapracuje rodové hľadisko do všetkých politík a významných iniciatív  Európskej únie (EÚ).

Aj v krajinách EÚ pretrváva rodovo motivované násilie a stereotypy. Každá tretia žena v EÚ bola niekedy vystavená fyzickému alebo sexuálnemu násiliu a 55 percent zažilo sexuálne obťažovanie. Aj napriek tomu, že univerzitné vzdelávanie absolvuje viac žien ako mužov, ženy zarábajú v priemere o 16 percent menej a v najväčších podnikoch v EÚ zastávajú len osem percent vedúcich výkonných pozícií. Komisia skonštatovala, že rovnosť medzi mužmi a ženami sa nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú. 

Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 stanovuje hlavné opatrenia na nasledujúcich päť rokov a EK sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľadisko rodovej rovnosti do všetkých oblastí politík EÚ. Séria opatrení tak má: ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote. EK tiež vyzýva, aby sa v EÚ prijali a zosúladili právne opatrenia, ktoré budú kriminalizovať násilie na ženách vrátane sexuálneho obťažovania, zneužívania a mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Do konca roka chce tiež predstaviť záväzné opatrenia v oblasti transparentnosti odmeňovania. 

Ženy majú nedostatočné zastúpenie vo vedúcich pozíciách a preto EK pôjde príkladom: do konca roka 2024 chce dosiahnuť 50-percentnú rovnováhu medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach riadenia.