utorok 3. marca 2020

Výzva: Podpora malých poľnohospodárov

Malým podnikom zameraným na živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu poskytne štát podporu vo výške 15.000 eur na realizáciu podnikateľských plánov v rámci Podopatrenia 6.3 Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov“. 

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje 15.000 eur pre jeden podnik. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na výzvu vyčlenilo celkom 4.920.000 eur. Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj jeho podnikateľskej činnosti, spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Podpora pomôže lokálnej produkcii a presadeniu sa slovenských produktov. Každý žiadateľ však musí preukázať svoju existenciu a činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe najmenej 24 mesiacov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).

„Vykonávanie poľnohospodárskej činnosti za obdobie minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania žiadosti bude overené na základe žiadostí o priamu podporu žiadateľa za roky 2018 a 2019 na sekcii priamych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo zvierat v rokoch 2018 a 2019, na základe evidencie zvierat žiadateľa v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii“, vysvetlil Juraj Kožuch. PPA výšku podpory 15.000 eur vyplatí na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok. Prvá polovica podpory sa vypláca po podpise zmluvy o poskytnutí NFP a 50 % po správnej realizácii podnikateľského plánu.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014 - 2020 je otvorená od 25. februára do 30. júna 2020. Samotné podávanie žiadostí bude prebiehať od 15. júna do 30. júna 2020 na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne popísané vo výzve zverejnenej na webovom sídle apa.sk.