streda 12. augusta 2020

EU: Ochrana zvierat

Európska únia (EÚ) obhajuje práva zvierat už vyše 40 rokov, prvé pravidlá na ochranu hospodárskych zvierat pochádzajú zo 70. rokov. Pravidlá EÚ pozitívne ovplyvnili aj právne predpisy v tretích krajinách. Týka sa to najmä hospodárskych zvierat (na farme, počas prepravy a pri porážke), ale aj voľne žijúcich živočíchov, laboratórnych zvierat a domácich miláčikov.

Smernica o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely z roku 1998 stanovila všeobecné normy na ochranu všetkých zvierat chovaných na produkciu potravín, vlny, kože, kožušiny alebo na iné hospodárske účely - vrátane rýb, plazov a obojživelníkov. Je založená na Európskom dohovore o ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely z roku 1978.

Pravidlá EÚ ohľadne životných podmienok zvierat reflektujú týchto „päť slobôd“
  1. Sloboda od hladu a smädu
  2. Sloboda od nepohodlia
  3. Sloboda od bolesti, úrazov a chorôb
  4. Sloboda normálne sa správať a pohybovať
  5. Sloboda od strachu a stresu
V roku 2004 boli schválené pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany a dobrých podmienok zvierat počas ich prepravy. Európsky parlament však v uznesení prijatom 14. februára 2019 požadoval ich lepšie presadzovanie, prísnejšie sankcie a skrátenie doby cesty. V júni 2020 zriadil vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy. Jeho členovia budú skúmať údajné porušenia pravidiel EÚ ohľadne podmienok zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej.
EÚ má aj normy na omračovanie a porážku hospodárskych zvierat, ako aj podmienky chovu určitých kategórií zvierat, ako sú teľatá, ošípané a nosnice.
V októbri 2018 poslanci prijali nové nariadenie o veterinárnych liekoch, ktoré má obmedziť používanie liekov ako kompenzáciu zlých podmienok chovu alebo na urýchlenie rastu zvierat.
Európska komisia v máji 2020 predložila stratégiu „Z farmy na stôl“ pre udržateľnejšie poľnohospodárstvo. V súvislosti s ňou v súčasnosti hodnotí všetky právne predpisy EÚ týkajúce sa životných podmienok hospodárskych zvierat.

Európska smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva chráni okolo 500 druhov divokých vtákov. Okrem toho existuje aj smernica o ochrane biotopov. Jej cieľom je konzervácia vzácnych, ohrozených alebo endemických druhov a ich charakteristického životného priestoru. V roku 2018 bola spustená iniciatíva EÚ na ochranu opeľovačov, ktorej cieľom je zastaviť pokles divoko žijúceho opeľujúceho hmyzu, predovšetkým včiel. Parlament tu žiada väčšiu redukciu pesticídov a viac financií na výskum. V januári 2018 poslanci prijali uznesenie, kde žiadajú lepšiu ochranu regionálnych a lokálnych druhov včiel. 
V európskych vodách je zakázané chytať, alebo loviť veľryby a delfíny. EÚ bola vždy za plné uplatňovanie moratória na komerčný lov veľrýb, ktoré existuje od roku 1986. EÚ ma nariadenie, ktoré zakazuje predaj výrobkov z tuleňov. Existujú aj pravidlá týkajúce sa metód lovu do pascí, ktoré zakazujú v EÚ používanie pascí na nohy a stanovujú humánne normy.
Prostredníctvom svojho nariadenia EÚ implementuje ustanovenia Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Obchod s výrobkami z voľne žijúcich živočíchov nesmie viesť k ohrozeniu druhov. V máji Európska komisia predstavila ambicióznu stratégiu na ochranu biodiverzity. Ide o súčasť Európskej zelenej dohody. 

Cieľom pravidiel EÚ ohľadne zoologických záhrad je posilniť ich úlohu pri ochrane biodiverzity, pričom stanovujú normy pre ochranné opatrenia vrátane vhodného umiestnenia zvierat.

EÚ vytvorila tiež právny rámec, ktorý reguluje testovania na zvieratách na vývoj nových liekov, fyziologické štúdie a na testovanie potravinárskych prídavných látok alebo chemikálií. Tieto pravidlá sú založené na troch zásadách: podpora využívania alternatívnych metód, používanie menšieho počtu zvierat na rovnaký cieľ, minimalizácia bolesti a utrpenia.
V EÚ je zakázané testovať na zvieratách kozmetiku a uvádzať na trh takto testované kozmetické produkty. V uznesení prijatom v roku 2018 požadoval Parlament celosvetový zákaz kozmetických testov na zvieratách.

Vo februári 2020 Európsky parlament prijal uznesenie, kde žiada vytvorenie európskeho akčného plánu proti nelegálnemu trhu so psami a mačkami. Poslanci chcú povinnú registráciu a tvrdšie sankcie proti množiteľom, ktorí nerešpektujú pravidlá. Mnohí Európania považujú svoje domáce zvieratá ako členov rodiny. Kožušina z mačiek a psov je preto v EÚ zakázaná od roku 2008. Legislatíva zakazuje predaj, dovoz alebo vývoz kožušiny mačiek a psov a všetkých výrobkov z nej.

Vďaka harmonizovaným pravidlám EÚ o cestovaní s domácimi zvieratami môžu ľudia voľne cestovať so svojimi zvieratami po celej Európskej únii. Psi, mačky a fretky môžu cez hranice EÚ cestovať so zvieracím pasom alebo veterinárnym osvedčením. (Toto platí s určitými výnimkami).