pondelok 10. augusta 2020

EU: Emisie skleníkových plynov

Európska únia (EÚ) nastavila ambiciózny plán v znižovaní emisií skleníkových plynov do roku 2020 v klimaticko-energetickom balíku prijatom v roku 2008. Jedným z nich je zníženie emisií skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. 

Do roku 2018 sa množstvo emisií skleníkových plynov v EÚ znížilo o 23,2% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. To znamená, že EÚ je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa do roku 2020. Podľa najnovších prognóz členských štátov založených na existujúcich opatreniach by však do roku 2030 bolo zníženie emisií iba o 30%. Cieľ EÚ do roku 2030 stanovený v roku 2008 ráta s poklesom emisií o k 40% v porovnaní s rokom 1990. Parlament sa snaží ešte o ambicióznejšie zníženie - 55%. V novembri 2019 Európsky parlament vyhlásil v EÚ klimatickú pohotovosť a vyzval Európsku komisiu, aby pri všetkých svojich legislatívnych návrhoch počítala s cieľom udržať nárast teploty na svete na 1,5 ° C a zabezpečila výrazné zníženie emisií skleníkových plynov. Komisia následne predstavila Európsku zelenú dohodu. Ide o plán pre Európu, aby sa do roku 2050 stala klimaticky neutrálnym kontinentom. 

Aby EÚ splnila vyššie uvedené ciele do roku 2020, podniká kroky v rôznych odvetviach. Jedným z nich je systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorý pokrýva emisie skleníkových plynov z odvetví energetiky a priemyslu, ako aj odvetvie leteckej dopravy (to predstavuje cca. 40% z celkového objemu emisií skleníkových plynov v EÚ). V rokoch 2005 až 2018 poklesli emisie z elektrární a tovární, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS) o 29%. To predstavuje o čosi viac ako 23%, ktoré EÚ stanovila ako cieľ do roku 2020. Na zníženie emisií z iných sektorov (bývanie, poľnohospodárstvo, odpad, doprava - okrem letectva) stanovili členské štáty EÚ národné ciele znižovania emisií podľa rozhodnutia o spoločnom úsilí. Emisie z odvetví, na ktoré sa vzťahujú národné ciele, boli v roku 2018 o 11% nižšie ako v roku 2005 a mierne tak prekročili cieľ zníženia o 10% do roku 2020.