streda 12. augusta 2020

SR: 5G toolbox

Národný bezpečnostný úrad zorganizoval stretnutie o bezpečnosti sietí 5. generácie a implementácii tzv. 5G toolboxu, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia všetkých štyroch poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb na Slovensku. 

Stretnutie sa uskutočnilo v čase prípravy prvého draftu vyhlášky, ktorá upraví bezpečnostné opatrenia 5G sietí na báze tzv. 5G toolboxu. Na strane štátu aj operátorov bol deklarovaný spoločný záujem pripraviť právny predpis v znení, ktoré zaistí najvyššiu možnú mieru bezpečnosti telekomunikačných služieb, neprinesie neprimerané investičné náklady a zároveň ponúkne jednoznačne formulované pravidlá, ktoré bude možné implementovať v praxi a následne spoľahlivo auditovať. Účastníci sa zhodli, že dobrá spolupráca a vzájomné pochopenie je mimoriadne dôležité práve v tejto fáze, kedy sa operátori ešte len pripravujú na nákup nových technológií. Následné určovanie pravidiel po ich nasadení by mohlo vyvolať dodatočné investície a mohlo by priniesť komplikácie, ktoré ešte v súčasnosti dokážeme eliminovať. Ďalšie kolá rokovaní budú nasledovať. 

Išlo o bezprostrednú reakciu na nedávno zverejnené informácie o pokroku v implementácii 5G toolboxu v členských štátoch. Agentúra ENISA s Európskou komisiou zverejnili koncom januára 2020 spoločnú správu, ktorá popisuje pokrok v implementácii tzv. 5G toolboxu v členských štátoch. Obsahuje spoločný prístup k objektívnemu posúdeniu identifikovaných rizík a vhodných opatrení na ich zmiernenie. Členské štáty po vydaní toolboxu začali implementovať jednotlivé opatrenia na základe národných posúdení rizík, čím podporili a prihlásili sa ku koordinovanému prístupu riešenia bezpečnosti 5G technológií.