štvrtok 10. decembra 2020

EU: Digital4Development (D4D)

Nové centrum Digital4Development (D4D)  bude platformou, ktorá združí kľúčové zainteresované strany z členských štátov EÚ, zo súkromného sektora, občianskej spoločnosti a finančných inštitúcií v duchu Tímu Európa. Má niekoľko cieľov: zvýšiť investície do digitálnej transformácie partnerských krajín, presadzovať komplexný súbor hodnotových pravidiel pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť na celom svete a podporovať EÚ, aby sa intenzívnejšie a strategickejšie zapájala do medzinárodných digitálnych partnerstiev.

Okrem piatich hláv štátov a predsedov vlád Nemecka, Francúzska, Belgicka, Estónska a Luxemburska podpísalo vyhlásenie o zámere pripojiť sa k centru D4D šesť ďalších členských štátov EÚ (Fínsko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko), ako aj zástupcovia verejných inštitúcií, priemyslu, občianskej spoločnosti a akademickej obce. V rámci centra D4D AÚ – EÚ prebiehala už pred jeho otvorením intenzívna činnosť, keďže podporovalo európsku digitálnu reakciu na COVID-19. V súvislosti s globálnou reakciou Tímu Európa na COVID-19 sa vyše 60 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ presmerovalo na opatrenia okamžitej digitálnej reakcie, ktoré majú podporiť partnerské krajiny pri budovaní dlhodobej odolnosti ich sociálno-hospodárskych systémov.

Prvou funkčnou regionálnou zložkou je centrum D4D Africkej únie a Európskej únie, ktoré bude predstavené na stretnutí skupiny na vysokej úrovni venovanom partnerstvu Európskej únie a Africkej únie v oblasti digitálnej transformácie. Pôjde o strategický nástroj na podporu dialógu viacerých zainteresovaných strán, spoločných partnerstiev a investícií do afrického digitálneho hospodárstva. Keďže 20 % finančných prostriedkov z plánu obnovy Next Generation EU sa vyčlenilo na digitálnu transformáciu, v ďalšom viacročnom finančnom rámci EÚ zvýši investície do digitálnych partnerstiev s Afrikou. Účastníci stretnutia skupiny na vysokej úrovni venovaného partnerstvu Európskej únie a Africkej únie v oblasti digitálnej transformácie zdôraznili význam ochrany digitálnej a dátovej suverenity Afriky a uvítali hlavnú iniciatívu EÚ – AÚ v oblasti dát ako prelomový prvok rozvoja afrického dátového hospodárstva. Africko-európsky most digitálnej inovácie predstavuje kľúčový nástroj na prepojenie ekosystémov digitálnej inovácie, zintenzívnenie spolupráce a podporu výmen medzi týmito susediacimi kontinentmi.