piatok 11. decembra 2020

EU: Udržateľné batérie

Európska komisia predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov Európskej únie (EÚ) o batériách. Batérie, ktoré budú počas celého životného cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody a prispievajú k ambíciám nulového znečistenia, ktoré sú v nej zakotvené. Sú nevyhnutné pre zelenú dopravu, čistú energiu a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Návrh sa zaoberá sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi otázkami týkajúcimi sa všetkých druhov batérií.

Batérie uvádzané na trh EÚ by sa mali počas celého svojho životného cyklu vyznačovať udržateľnosťou, vysokým výkonom a bezpečnosťou. Mali by sa teda vyrábať s čo najnižším možným vplyvom na životné prostredie a s použitím materiálov získaných pri plnom dodržiavaní ľudských práv, ako aj sociálnych a ekologických noriem. Batérie musia byť trvácne a bezpečné a na konci svojej životnosti by sa mali dať použiť na iný účel, repasovať či recyklovať, pričom hodnotné materiály by sa mali vrátiť späť do hospodárstva. Komisia navrhla povinné požiadavky na všetky batérie (t. j. priemyselné, automobilové, na pohon elektrických vozidiel aj prenosné), ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ. Patrí sem siahanie po zodpovedne získaných materiáloch, obmedzené používanie nebezpečných látok, minimálny obsah recyklovaných materiálov, ale aj povinnosti týkajúce sa uhlíkovej stopy, výkonnosti a trvanlivosti či označovania a rešpektovanie cieľov v oblasti zberu a recyklácie. Zabezpečenie právnej istoty navyše pomôže uvoľniť rozsiahle investície a posilniť výrobnú kapacitu pre inovatívne a udržateľné batérie v Európe aj mimo nej s cieľom reagovať na rýchlo rastúci trh.

Aby sa kruh uzavrel a hodnotné materiály používané v batériách zotrvali v európskom hospodárstve čo najdlhšie, navrhli sa nové požiadavky a ciele týkajúce sa obsahu recyklovaných materiálov a zberu, spracúvania a recyklácie batérií na konci životnosti. S cieľom výrazne zlepšiť zber a recykláciu prenosných batérií používaných v domácnostiach by sa miera zberu, ktorá je v súčasnosti na úrovni 45 %, mala zvýšiť na 65 % v roku 2025 a 70 % v roku 2030. Priemyselné a automobilové batérie ako aj batérie na pohon elektrických vozidiel sa musia zbierať v plnom rozsahu. Všetky batérie sa musia recyklovať a musia sa dosiahnuť vysoké úrovne zhodnocovania, najmä pokiaľ ide o hodnotné materiály ako kobalt, lítium, nikel a olovo. V navrhovanom nariadení sa vymedzuje rámec, ktorý uľahčí zmenu účelu batérií z elektrických vozidiel tak, aby mohli mať druhý život, napríklad ako stacionárne systémy uskladňovania energie, prípadne aby sa dali začleniť do elektrizačnej sústavy ako zdroje energie. Na bezpečné zdieľanie údajov, zvýšenie transparentnosti trhu s batériami a vysledovateľnosti veľkých batérií počas celého ich životného cyklu budú využívané nové informačné technológie, najmä pas batérií a prepojený dátový priestor. Výrobcovia tak budú môcť vyvíjať inovatívne produkty a služby v rámci dvojakej zelenej a digitálnej transformácie.

Opatrenia Európskej komisie majú uľahčiť dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Lepšie a výkonnejšie batérie budú kľúčovým príspevkom k elektrifikácii cestnej dopravy, čím sa výrazne znížia jej emisie, zvýši využívanie elektrických vozidiel a uľahčí vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ. Komisia sa týmto návrhom zameriava aj na podporu obehového hospodárstva hodnotových reťazcov batérií a propagáciu efektívnejšieho využívania zdrojov s cieľom minimalizovať vplyv batérií na životné prostredie. Od 1. júla 2024 sa môžu na trh uvádzať iba dobíjateľné batérie priemyselných a elektrických vozidiel, v prípade ktorých bolo vydané vyhlásenie o uhlíkovej stope.