streda 9. decembra 2020

SR: Pokles konkurzov a reštrukturalizácií

V novembri 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 15 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy v novembri 2019 bolo vyhlásených 31 konkurzov, sa ich počet v minulom mesiaci medziročne znížil o 51,61 % a počet reštrukturalizácií v novembri 2020 medziročne klesol až o 100 percent, kedy v novembri 2019 bola povolená jedna reštrukturalizácia.

„V novembri 2020 sme zaznamenali druhý najmenší počet vyhlásených konkurzov, menší bol len v roku 2008. Predpokladáme, že na viac ako 50-percentnom medziročnom poklese počtu konkurzov sa mohla prejaviť aj Dočasná ochrana podnikateľov - vládne opatrenie na pomoc podnikateľským subjektom v boji proti pandémii koronavírusu. V novembri 2020 bolo zároveň začatých 28 nových konkurzných konaní, čo je o viac ako 26 percent menej, než v novembri 2019, keď bolo začatých 38 nových konkurzných konaní“, uvádza analytička Ing. Jana Marková. Zároveň v novembri 2020 bolo pre nedostatok majetku zastavených 7 konkurzných konaní (17 v novembri 2019) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených rovnako 7 konkurzov (11 v novembri 2019).

V novembri 2020 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii G – veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (6) a v sekcii M – odborné vedecké a technické činnosti (4). Celkovo v novembri 2020 boli vyhlásené konkurzy podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v šiestich skupinách odvetví (graf č. 2).V sekcii G počet konkurzov medziročne klesol o 50 percent, v sekcii M naopak medziročne vzrástol – až o 300 percent. Najviac konkurzov súdy v novembri 2020 vyhlásili v Bratislavskom (6), Trnavskom (3) a Nitrianskom kraji (2). V Košickom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji bol vyhlásený jeden konkurz. A ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v novembri 2020 všetky konkurzy (100 %) vyhlásené na majetok podnikateľov - právnických osôb. Z nich bolo 14 konkurzov vyhlásených na majetok spoločností s ručením obmedzeným a jeden na majetok akciovej spoločnosti. Až 7 spoločností (46,67 percenta z celkového počtu), predstavujú spoločností bez zamestnancov. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, je spoločnosť Wirecard Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá poskytuje ostatné služby v oblasti informačných technológií a počítačov.

V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok, ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.