utorok 8. decembra 2020

On-line: Mapa 5G žiarenia

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR nechalo zmerať intenzitu elektromagnetického žiarenia 5G siete. Pilotné meranie prebehlo počas júla t. r. v Banskej Bystrici a neskôr v rámci celého Banskobystrického kraja v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa. 

Výsledky meraní sú vo forme interaktívnej mapy zverejnené na https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/inter aktivna-mapa-emp. Meranie zabezpečil Výskumný ústav spojov, n. o. a realizovalo sa vo vybraných lokalitách, v ktorých je umiestnených viacero základňových staníc od viacerých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, a teda je možné predpokladať, že v týchto miestach bude nameraná vyššia úroveň intenzity elektromagnetického poľa. Z doteraz nameraných hodnôt najvyššia nameraná predstavovala približne 15 % z prípustnej akčnej hodnoty stanovenej vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Táto hodnota bola nameraná vo vzdialenosti tri metre od základňovej stanice v hlavnom smere vyžarovania.

Siete 5G síce budú využívať hustú sieť vysielačov, vysielacie výkony sú však nižšie. MDV SR preto plánuje pokračovať v tomto projekte a systematicky mapovať intenzity úrovne elektromagnetického poľa na území SR, a to ako v čase pred zavedením, tak aj počas zavádzania sietí 5G do prevádzky.