pondelok 7. decembra 2020

Výzva: Ochrana vôd a vodného hospodárstva

Od 1. decembra 2020 môžete v rámci novej vyhlásenej výzvy žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie tvorby koncepčných materiálov v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. Alokácia je 530 tis. EUR z Kohézneho fondu.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: Slovenský vodohospodársky podnik, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy ako aj štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,  obce a vyššie územné celky,  rozpočtové  a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom, špecializované združenia, neziskové organizácie a nadácie. Oprávnené aktivity sú zamerané na tvorbu koncepčných materiálov, ktoré podporia implementáciu Rámcovej smernice o vode ako aj ostatných smerníc v oblasti vôd na Slovensku. Riešiť majú problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov, a to v rámci tematických okruhov: zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, znečistenie vôd, revitalizácia vodných tokov, manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (povodne, sucho), využívanie vôd, rybárstvo a rieka Dunaj.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporí výlučne tie projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity. Prijímateľ je po ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu povinný zaslať vypracované materiály (výstupy projektu) MŽP SR za účelom ich zverejnenia na webovej stránke envirorezortu, aby k nim mala odborná aj laická verejnosť voľný prístup v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.