pondelok 28. decembra 2020

EU: Dohody so Spojeným kráľovstvom

Európska komisia napokon dosiahla so Spojeným kráľovstvom dohodu  o podmienkach budúcej spolupráce s Európskou úniou. Spolupráca v zahraničnej politike, vonkajšej bezpečnosti a obrane nie je predmetom dohody a Spojené kráľovstvo si ani neželalo o týchto otázkach rokovať. 

Dohoda o obchode a spolupráci sa vzťahuje na viaceré oblasti z dôvodu, že Spojené kráľovstvo opúšťa ekosystém Európskej únie (EÚ) a jeho spoločné pravidlá, mechanizmy dohľadu a presadzovania práva, a preto už nemôže využívať výhody, ktoré ponúka členstvo EÚ ani jednotný trh. Od 1. januára 2021 tak končí voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Vytvoria sa dva samostatné trhy, teda dva odlišné regulačné a právne priestory a s nimi prekážky brániace obchodovaniu s tovarom a službami aj cezhraničnej mobilite a výmenám.

Dohoda o vystúpení zostáva v platnosti, pričom okrem iného chráni práva občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, finančné záujmy EÚ, a čo je najdôležitejšie, mier a stabilitu v Írsku. Úplné a včasné vykonávanie tejto dohody predstavuje pre Európsku úniu hlavnú prioritu. Vďaka intenzívnym rokovaniam medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v spoločnom výbore a v rôznych osobitných výboroch sa dohoda o vystúpení, a najmä protokol o Írsku a Severnom Írsku, budú vykonávať od 1. januára 2021.

Európska komisia navrhuje, aby sa dohoda predbežne vykonávala počas obmedzeného časového obdobia, ktoré by trvalo do 28. februára 2021. Komisia urýchlene navrhne rozhodnutie Rady o podpísaní a predbežnom vykonávaní dohody a o jej uzavretí. Všetkých 27 členských štátov bude potom musieť na pôde Rady jednomyseľne prijať rozhodnutie, ktorým povolí podpísanie dohody a jej predbežné vykonávanie od 1. januára 2021. Po ukončení tohto procesu bude možné oficiálne podpísať dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Následne sa žiadosť o vyjadrenie súhlasu s dohodou adresuje Európskemu parlamentu. Ako posledný krok na strane EÚ musí Rada prijať rozhodnutie o uzavretí dohody.