piatok 18. decembra 2020

On-line: Kalkulačka uhlíkovej stopy

Ako prispievame ku globálnemu otepľovaniu a klimatickej kríze? Inštitút environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia sprístupnil na svojom webe on-line kalkulačku na výpočet uhlíkovej stopy. Uhlíková stopa je množstvo emisií plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom sú dôsledkom činnosťou človeka. Produkujeme ich pri väčšine aktivít, napríklad pri spotrebe fosílnych palív v doprave alebo spotrebe tepla vyrobeného z uhlia či elektriny. A ako sa počíta uhlíková stopa?

Prvým krokom na výpočet uhlíkovej stopy je stanovenie využitia zdrojov pri výrobe a spotrebe jednotky produktu či služby. Následne sa k týmto zdrojom priradí zodpovedajúci emisný faktor, ktorý spája množstvo uvoľnenej znečisťujúcej látky s aktivitou spojenou s jej vypúšťaním (napr. 0,2 g metánu na kilogram spotrebovanej nafty). Výsledné emisie tak získame prenásobením emisného faktora mierou aktivity: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒𝑥 = 𝐸𝐹𝑥 × 𝑄 × 𝐺𝑊𝑃𝑥, kde 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒𝑥 sú emisie znečisťujúcej látky x, 𝐸𝐹𝑥 je emisný faktor znečisťujúcej látky x, 𝑄 je miera aktivity, spotreby alebo produkcie a 𝐺𝑊𝑃𝑥 je potenciál globálneho otepľovania danej látky.

V akých jednotkách sa meria uhlíková stopa? Keďže medzi skleníkové plyny patrí viacero látok (oxid uhličitý, metán a iné), emisie týchto látok sa prevádzajú do ekvivalentov emisií oxidu uhličitého (CO2e) prenásobením s potenciálom pre globálne otepľovanie (Global Warming Potential – GWP). Emisie skleníkových plynov, ktoré škodia v rôznych pomeroch, tak môžeme pomocou CO2e vzájomne porovnávať.