utorok 15. decembra 2020

EU: Ekologická, inteligentná a cenovo dostupná mobilita

Európska komisia sa bude riadiť ďalšie štyri roky stratégiou udržateľnej a inteligentnej mobility spolu s akčným plánom 82 iniciatív. Tvoria základ pre to, ako môže dopravný systém Európskej únie (EÚ) dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a lepšie odolávať budúcim krízam. Podľa Európskej zelenej dohody bude výsledkom 90 % zníženie emisií do roku 2050 vďaka inteligentnému, konkurencieschopnému, bezpečnému, prístupnému a cenovo dostupnému dopravnému systému. 

Všetky druhy dopravy sa tak musia stať udržateľnejšími: ekologické alternatívy musia byť široko dostupné a transformáciu musia poháňať tie správne stimuly. Napredovanie európskeho dopravného systému smerom k inteligentnej a udržateľnej budúcnosti zabezpečia konkrétne míľniky: 
do roku 2030: 
 • na európskych cestách bude aspoň 30 miliónov automobilov s nulovými emisiami, 
 • 100 európskych miest bude klimaticky neutrálnych, 
 • vysokorýchlostná železničná doprava sa v celej Európe zdvojnásobí, 
 • plánované kolektívne cestovanie v prípade ciest do 500 km by malo byť uhlíkovo neutrálne, 
 • automatizovaná mobilita sa bude prevádzkovať vo veľkom rozsahu, 
 • námorné plavidlá s nulovými emisiami budú pripravené vstúpiť na trh, 
do roku 2035: 
 • veľké lietadlá s nulovými emisiami budú pripravené vstúpiť na trh, 
do roku 2050: 
 • takmer všetky automobily, dodávky, autobusy, ako aj nové ťažké vozidlá budú mať nulové emisie, 
 • železničná nákladná doprava sa zdvojnásobí, 
 • bude v prevádzke plne funkčná, multimodálna transeurópska dopravná sieť (TEN-T) pre udržateľnú a inteligentnú dopravu s vysokorýchlostnou prepojenosťou. 
Aby sa ciele stali realitou, v stratégii sa identifikuje celkovo 82 iniciatív v 10 kľúčových oblastiach činnosti („hlavné iniciatívy“), pričom každá zahŕňa konkrétne čiastkové opatrenia. 

Ak má byť doprava udržateľná, v praxi to znamená: 
 • podporovať zavádzanie vozidiel, plavidiel a lietadiel s nulovými emisiami, obnoviteľných a nízkouhlíkových palív a súvisiacej infraštruktúry – napríklad inštaláciou 3 miliónov verejných nabíjacích staníc do roku 2030, 
 • budovať letiská a prístavy s nulovými emisiami – napríklad vďaka novým iniciatívam na podporu udržateľných leteckých a námorných palív, 
 • zabezpečiť zdravú a udržateľnú medzimestskú a mestskú mobilitu, napríklad zdvojnásobením vysokorýchlostnej železničnej dopravy a rozvojom dodatočnej cyklistickej infraštruktúry v priebehu nasledujúcich 10 rokov, 
 • ekologizovať nákladnú dopravu – napríklad zdvojnásobením železničnej nákladnej dopravy do roku 2050, 
 • zaviesť cenovú prirážku na uhlík a poskytovať používateľom lepšie stimuly, napríklad uplatňovaním komplexného súboru opatrení na zabezpečenie spravodlivej a efektívnej cenotvorby vo všetkých druhoch dopravy. 
To, ako sa budú pohybovať cestujúci a náklad, ovplyvnia inovácie a digitalizácia – za predpokladu, že sa vytvoria tie správne podmienky. Stratégia má za cieľ: 
 • zabezpečiť, aby sa prepojená a automatizovaná multimodálna mobilita stala realitou – napríklad tým, že cestujúci si budú môcť kúpiť cestovné lístky na multimodálne cesty a že náklad sa bude môcť bezproblémovo presúvať medzi jednotlivými druhmi dopravy, 
 • podnecovať inovácie a využívanie údajov a umelej inteligencie na inteligentnejšiu mobilitu – napríklad plnou podporou zavádzania dronov a bezpilotných lietadiel a ďalšími opatreniami na vybudovanie európskeho spoločného priestoru údajov o mobilite. 
Doprava je jedným z odvetví, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla najviac, a mnohé podniky v tomto odvetví čelia obrovským prevádzkovým a finančným ťažkostiam. Komisia sa preto zaväzuje: 
 • posilniť jednotný trh, napríklad posilnením úsilia a investícií na dokončenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) do roku 2030 a formou podpory tohto sektora v záujme obnovy vďaka väčšiemu objemu investícií, či už verejných, alebo súkromných, do modernizácie všetkých druhov dopravy, 
 • zabezpečiť, aby bola mobilita spravodlivá pre všetkých, napríklad zaistením cenovej dostupnosti a prístupnosti novej mobility vo všetkých regiónoch a pre všetkých cestujúcich vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou a zvýšením atraktívnosti odvetvia pre pracovníkov, 
 • posilniť bezpečnostnú ochranu a bezpečnosť dopravy vo všetkých jej druhoch, a to aj znížením počtu úmrtí do roku 2050 takmer na nulu.