pondelok 14. decembra 2020

EU: Boj proti terorizmu on-line

Európsky parlament a Rada sa dohodli na novom zákone, ktorý pomôže v boji proti šíreniu teroristického obsahu on-line. Nový zákon sa zameriava na texty, obrázky, zvukové nahrávky alebo videozáznamy, ktoré podnecujú, vyhľadávajú či prispievajú k teroristickým trestným činom, poskytujú pokyny pre tieto trestné činy, alebo vyzývajú ľudí na účasť v teroristickej skupine. Zameriava sa tiež na boj proti obsahu, ktorý poskytuje usmernenie o tom, ako vyrábať a používať výbušniny, strelné zbrane a iné zbrane na teroristické účely. Definícia teroristických trestných činov je v súlade so smernicou o boji proti terorizmu.

Internetové platformy musia čo najskôr odstrániť teroristický obsah alebo vo všetkých členských štátoch zakázať prístup k nemu, v každom prípade do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie. Príkazy na odstránenie môžu byť zaslané orgánmi v ktoromkoľvek členskom štáte na internetovú platformu zriadenú v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ. Príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom má poskytovateľ služieb svoje hlavné sídlo, majú právo preskúmať príkaz na odstránenie a pozastaviť ho, ak sa domnievajú, že porušuje základné práva.

Ak sa materiál šíri na vzdelávacie, novinárske, umelecké alebo výskumné účely alebo na účely predchádzania alebo boja proti terorizmu, nebude sa považovať za teroristický obsah. Patrí sem aj obsah vyjadrujúci polemické alebo kontroverzné názory vo verejnej diskusii.

Internetové platformy nebudú povinné monitorovať alebo filtrovať všetok obsah. Ak sú však vystavení teroristickému obsahu, budú musieť prijať konkrétne opatrenia na ochranu svojich služieb pred jeho šírením. O týchto opatreniach rozhoduje poskytovateľ služieb. Poskytovatelia služieb budú tiež musieť zverejňovať výročné správy o transparentnosti opatrení podniknutých proti šíreniu teroristického obsahu.