pondelok 18. januára 2021

SR: Konkurzy a reštrukturalizácie 2020

V roku 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 167 konkurzov a povolených 22 reštrukturalizácií dlžníkov. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau  (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rokom 2019, v ktorom bolo vyhlásených 248 konkurzov, ich počet v roku 2020 klesol o 32,66 %, pričom dosiahol historicky najnižší počet v jednom roku. Počet povolených reštrukturalizácií  v porovnaní s 13 povolenými reštrukturalizáciami v roku 2019 medziročne vzrástol o 69,23 %.

„Vývoj počtu vyhlásených konkurzov dlhodobo odrážal dobrú kondíciu slovenskej ekonomiky, ich mierny prechodný nárast sme zaznamenali v posledných piatich rokoch iba v roku 2018. Hoci sa rast ekonomiky v roku 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu spomalil a niektorí analytici preto očakávali nárast počtu zbankrotovaných podnikateľských subjektov, ich očakávania sa nenaplnili", dodáva analytička Jana Marková. Predpokladá, že na viac ako 32 percentnom medziročnom poklese počtu konkurzov sa mohla prejaviť aj Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi - vládne opatrenie na pomoc podnikateľským subjektom v boji proti pandémii koronavírusu. Pravdepodobne sa prejaví v nízkych počtoch konkurzov aj v tomto roku.

Po piatich rokoch medziročného poklesu počtu povolených reštrukturalizácií po sebe, pričom v roku 2019 bol ich počet najmenší za predchádzajúcich jedenásť rokov, v roku 2020 došlo k ich výraznému percentuálnemu medziročnému nárastu. „Hlavným dôvodom poklesu počtu povolených reštrukturalizácií v posledných rokoch bola legislatívna zmena v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa od konca apríla 2015 výrazne sprísnili podmienky riešenia úpadku dlžníka reštrukturalizáciou. Ich nárast v roku 2020 mohol byť vyvolaný aj nenaplnenými očakávaniami dlžníkov o zjednodušení podmienok a procesu reštrukturalizácie od roku 2021 v príslušnej legislatíve“, zdôvodňuje Jana Marková.

V roku 2020 bol najviac zasiahnutou skupinou odvetví s 50 vyhlásenými konkurzmi (29,94 % z ich celkového počtu) veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. Najviac, 7 reštrukturalizácií (31,82 % z ich celkového počtu) bolo povolených podnikom v priemyselnej výrobe. Najviac konkurzov bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji – 41 a s rovnakým počtom 4 povolené reštrukturalizácie sa o prvenstvo podelili tri kraje: Banskobystrický, Bratislavský a Trnavský kraj. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v roku 2020 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť Wirecard Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá poskytovala ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov a zamestnávala od 250 do 499 pracovníkov. 

V analýze CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.