pondelok 8. februára 2021

EU: Jadrové a radiačné technológie proti rakovine

Akčný plán SAMIRA – strategický program pre zdravotnícke, priemyselné a výskumné aplikácie týkajúce sa jadrových a rádiologických technológií má zlepšiť koordináciu v Európskej únii (EÚ), zabezpečiť, aby rádiologické a jadrové technológie boli naďalej prospešné pre zdravie občanov EÚ a prispieť k boju proti rakovine a iným chorobám. Ide o prvý krok v nadväznosti na európsky plán na boj proti rakovine, ktorý prijala Európska komisia 3. februára t. r.

Občania EÚ by mali mať v rámci lekárskej starostlivosti prístup ku kvalitným rádiologickým a jadrovým technológiám, ktoré spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy. V pláne sa definujú akcie a opatrenia v troch kľúčových oblastiach: i) zabezpečenie dodávok lekárskych rádioizotopov, ii) zlepšenie kvality a bezpečnosti žiarenia používaného v medicíne a iii) uľahčenie inovácií a technologického rozvoja v oblasti lekárskych aplikácií ionizujúceho žiarenia. Pokiaľ ide o akcie:
  • Komisia založí európsku iniciatívu za zriadenie rádioizotopového centra (ERVI) v snahe udržať celosvetové vedúce postavenie Európy v dodávkach lekárskych rádioizotopov a pomôcť urýchliť vývoj a zavádzanie nových rádioizotopov a výrobných metód.
  • Komisia začne európsku iniciatívu za kvalitu a bezpečnosť lekárskych aplikácií ionizujúceho žiarenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pri používaní ionizujúceho žiarenia na terapeutické a diagnostické účely v členských štátoch uplatňovali najvyššie normy.
  • Komisia zabezpečí súčinnosť medzi Výskumným a vzdelávacím programom Euratomu a klastrom „Zdravie“ v rámci programu EÚ pre výskum Horizont Európa vypracovaním a realizáciou výskumného plánu pre lekárske aplikácie jadrových a radiačných technológií.